At være eller ikke at være... To be or not to be...
Onsdag d. 16/12 2015

 Til alle der kigger med...

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det er blevet tid til en julehilsen.

I år får vi besøg af familien fra Spanien – de kommer om et par dage. Det glæder vi os meget til 🙂

Juleaften holdes her hos os sammen med Maria & Michael, Miriam, Matias, Nickie & Allan samt Casper. Line Tager til sin familie i Hals, og Sofie skal holde jul hos sin mor.

Lille juleaften kommer Janne, Christian & Diana - samt Katja & Mikkel. Sandra kommer først hjem fra Spanien sent Lillejuleaften – hun er Au pair i Madrid.

Den 22/12 holder vi en mini juleaften for Sofie, så vi kan give hende hendes julegaver 😉

Glædelig Jul

Fredag d. 27/11 2015

 

Som skrevet i april holdt vi ferie i Dubai i marts, hvorefter Søren tog på arbejde i Saudi.

 

Resten af foråret/starten på sommeren var Søren på arbejde i flere perioder af 2 til 8 ugers varighed. Sidste tur var i juli, hvorefter vi endelig fik tid til at holde lidt ferie igen – dels herhjemme, dels i Spanien.

 

Turen til Spanien var i august, hvor vi var i Sydspanien i 12 dage sammen med Maria, Michael og børnene. Vi havde lejet et feriehus tæt på den portugisiske grænse, og havde mange gode oplevelser sammen.

 

I oktober rejste vi en tur til Santorini – hvilken skøn lille ø. Selv om øen er meget lille, er der ting, vi ikke nåede på de 8 dage, vi havde til rådighed 🙂

 

Vi har i flere år snakket om at renovere det ene badeværelse. Tidligere på året var toilettet blevet udskiftet, og nu kom turen så til skabene, der efterhånden var 26 år gamle – og ikke så pæne mere. Vi fandt ”et godt tilbud” hos HTH, og i starten af november blev det så tid til den store udskiftning. Og det blev rigtig flot 🙂


Og nu er det så snart jul igen, og vi har travlt med forberedelserne til højtiden 🙂

 

Vi har den store glæde, at Maria, Michael og børnene kommer til DK i julen i år, så det glæder vi os til.

*************************************

As I wrote in April, we were on vacation in Dubai in March, after which Søren went to work in Saudi

The rest of the spring/early summer Søren was working several periods of 2-8 weeks. The last trip was in July, and then we finally got time to take a little vacation again - partly at home and partly in Spain.

The trip to Spain was in August, when we went to southern Spain for 12 days, together with Maria, Michael and the children. We had rented a cottage close to the Portuguese border, and had many good experiences together.

In October we traveled to the island Santorini (Greek island in the Mediterranean) - what a beautiful small island. Although the island is very small, there are things that we did not get to see in the 8 days we had available 🙂

For years we talked about renovating one of the bathrooms in our house. Earlier this year, the toilet was replaced, and now we wanted to change the cabinets, which was 26 years old - and not so nice anymore. We found "a great deal", and in early November, it was time for the big turnover.

And now it's almost Christmas again and we are busy with preparations for the feast 🙂

We have the great pleasure that Maria, Michael and the kids come to Denmark for Christmas this year, so we are looking forward to that.    

 

 

Tirsdag d. 5/5 2015

I går var det 70 år siden Danmark blev befriet fra det tyske åg efter 5 år. Det var dog ikke hele Danmark, der blev befriet i det de tyske tropper på Bornholm ikke ville overgive sig.

Den 7. 0g 8. maj blev Nexø og Rønne bombarderet af russiske fly, og 9. maj gik russiske styrker i land på øen. Først i starten af 1946 kontaktede den danske regering Sovjet for at få afklaret Bornholms fremtid. Forhandlingerne gik overraskende hurtigt, og det viste sig, at Sovjetunionen ikke havde ønsker om base rettigheder eller lignende (hvilket havde været den danske regerings frygt). Den eneste betingelser for rømning var, at den danske stat med egne militære styrker kunne opretholde suveræniteten over Bornholm - dette blev senere brugt som grundlag for beslutningen om ikke at tillade NATO-styrker på Bornholm. Om Sovjetunionen anlagde en lige så snæver tolkning af aftalen som skiftende danske regeringer er uafklaret.

Den 16. marts 1946 blev det meddelt fra Sovjetunionen, at Bornholm skulle rømmes, og de sovjetiske styrker på øen gik i gang med at pakke.

På den baggrund er det vel ikke så underligt, at Bornholmerne ikke føler sig "befriet" 4. maj.

Alt andet lige er 4. maj den officielle befrielsesdag, og den blev da også fejret med manér over det ganske land - på nær altså Bornholm.

Traditionen tro havde jeg også lys i vinduerne i aftes.   

***********

70 years ago Yesterday Denmark was liberated from the German yoke after 5 years. It was not the whole of Denmark, who was freed as German troops on the island Bornholm would not surrender.

On 7. and 8. May the cities of Nexo and Rønne was bombed by Russian planes, and on May 9. Russian forces went ashore on the island. First, in early 1946 the Danish Government contacted Soviet to clarify the future Bornholm. The negotiations went surprisingly quickly, and it turned out that the Soviet Union did not want base rights (which had been the Danish government fears). The only conditions for evacuation was that the Danish government with its own military forces to maintain sovereignty over Bornholm - this was later used as the basis for the decision not to allow NATO forces on the island. If the Soviet Union brought an equally narrow interpretation of the agreement as changing Danish governments are undecided.

On March 16. 1946, it was announced by the Soviet Union that Bornholm was to be vacated, and the Soviet forces on the island started to pack.

On this background it is not a wonder that Bornholm did not feel "liberated" May 4.

All things being equal, May 4. the official Liberation Day in Denmark, and it was also celebrated in style all over the country - except of Bornholm.

In keeping with tradition, I also had lights in the windows last night.         


Mandag d. 6/4-2015

I marts måned var Søren og jeg på ferie knap 3 uger i Dubai. Det var rigtig dejligt at være et sted med varme dage 🙂 og som altid noget af en omvæltning at komme tilbage til danske temperaturer.

 

Jeg måtte rejse hjem alene, da Søren skulle videre på job i Saudi for at afløse én af vore ansatte, der skulle på ferie. Samme dag som jeg kom hjem, kom Michael til Danmark en uges tid på en arbejdstur. Som altid boede han hos os den uge.

 

Nu er det så blevet april – og foråret skulle være rigtigt på vej. Den 1. uge har da også været med megen sol, men temperaturerne har nu ikke været noget at prale af, og de kølige vinde har ikke gjort det bedre. De seneste 3-4 nætter har der været frost ned til -3 grader 😥 Alligevel ser det ud til at forårsblomsterne og knopperne på buske og træer klarer sig. Ifølge meteorologerne skulle det nu være slut med nattefrosten og dagtemperaturerne skulle også stige lidt, men lad os nu se – de har før taget fejl 😉

 

I skrivende stund vides det ikke, hvornår Sørens job er slut og vi ser ham i DK igen. Det forlyder, at der er meget travlt, så han skal nok blive der lidt længere end selve afløsningen. Det næste job – i Dubai – har vi ikke fået start dato på endnu.

 

*******************************

 

In March Søren and I were on vacation almost 3 weeks in Dubai. It was really nice to be somewhere with warm days 🙂 and as always, quite a change to get back to Danish temperatures.

I had to travel home alone as Søren had to continue to work in Saudi to replace one of our employees that were going on vacation. On the same day I arrived home, Michael came to Denmark for a week on a work trip. As always, he stayed with us that week.

Now it's April - and spring should be just around the corner. The first week we have had a lot of sun, but temperatures have not been anything to brag about, and the cool winds didn’t make it any better. The last 3-4 nights has been with frost down to -3 degrees 😥 But it seems that the spring flowers and buds on shrubs and trees have survived. According to meteorologists there should be no more night frosts and daytime temperatures should also increase slightly, but let's see - they have made mistakes before J😉

Right now it is not known when Søren's job is over and we see him back in DK again.   Apparently they are very busy, so he'll probably be there a little longer than the replacement itself. For the next job - in Dubai - we don’t have the start date yet.

Lørdag d. 28/2 2015

Jeg læste en bedrøvelig historie på Facebook i dag (link til ekstrabladet.dk). Den handlede om en ung kvinde – angiveligt diagnosticeret med ME G93,3 ( myalgisk encefalomyelitis) – som var blevet tvangsfjernet fra sit hjem for 2 år siden. Familien havde ikke fået lov til at besøge hende siden den dag. Besøg er angiveligt blevet forbudt af de læger, der behandler hende. Hvordan kan vi i Danmark tillade, at familien ikke må besøge et sygt familiemedlem??

 

En så forfærdelig situation for en familie opstår, fordi det danske sundhedssystem er ufatteligt langsomt til at acceptere forskning og viden foretaget i udlandet (USA & UK i dette tilfælde). ”Vi skal lave vore egne undersøgelser, før vi tror på andres”. Det går bedrøveligvis ud over en hel del mennesker – og ikke kun med denne lidelse.

 

Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om avisoplysningerne er korrekte, men hvis de er, er det forfærdeligt.

 

De oplysninger, jeg videregiver her om sygdommen og dens konsekvenser er fundet på www.dmef.dk/information (Dansk ME forening) og er således tilgængelig for alle – incl. sundhedsvæsenet, læger m. fl.

 

CITAT:

ME menes at være forårsaget af en virusinfektion. Sygdommen har været kendt siden 1934 og blev første gang beskrevet af Wilson J og Walker P i 1935 efter nogle epidemiske udbrud i Los Angeles, som optrådte sideløbende med eller i kølvandet af udbrud af poliomyelitis.

Navnet Myalgisk Encephalomyelitis blev første gang nævnt i 1955 i en artikel af dr. AL Wallis i The Lancet. Dr. ED Acheson var den første, der gennemførte brugen af navnet Myalgisk Encephalomylitis om denne sygdom i en artikel i American Journal of Medicine i 1959.

I 1969 blev sygdommen registreret i WHO's Internationale sygdomsklassifikation, ICD, i kategorien Neurologiske sygdomme, under kapitlet Andre sygdomme i hjernen og med kodenummer G93.3.

ME har vist sig at være en alvorlig, invaliderende og kronisk sygdom, der kan optræde både epidemisk og sporadisk. Fra 1934 til 1980 er der registreret 47 udbrud af epidemisk natur, alle veldokumenterede. Disse udbrud er geografisk fordelt på Nordamerika, Europa, Australien, Afrika og Asien.

ME anslås at have ramt over 200.000 mennesker alene i England. Baseret på lidt ældre udenlandske tal vurderes det, at der er omkring 4-5000 mennesker i Danmark, der er ramt af sygdommen. Ligeledes baseret på udenlandske undersøgelser, har det vist sig, at omkring 25% (i Danmark vil det sige ca. 1250 patienter) har udviklet sygdommen i så alvorlig grad, at de er bundet til sengen, til hjemmet eller til kørestol - en tilstand der har vist sig at kunne vare i årevis, i årtier og i de fleste tilfælde desværre være livsvarig.


At ME forårsages af virus har været kendt fra begyndelsen af 1930'erne, hvor den første epidemi blev registreret. Forskerne ved blot endnu ikke, hvilken virus det drejer sig om. Tilsyneladende kan ME ligge latent i kroppen eller patienten kan have været inficeret i meget mild grad, for så at bryde ud i lys lue når man rammes af en ny infektion. Både ældre og nyere beskrivelser af sygdommen peger på, at disse udløsende virusinfektioner kan være selv banale halsinfektioner, influenza og/eller tarminfektioner. Der sker typisk det, at patienten ikke kommer sig som normalt efter disse infektioner, og hvor postinfektiøse syndromer ofte har vist sig at forsvinde inden for en periode fra ca. 2 måneder til 24 måneder, fortsætter ME patienten med at udvikle nye invaliderende symptomer, inklusiv neurologiske symptomer. Det e r også noteret, at vaccine, anæstesi, operationer, mental belastning over længere tid og toksiner kan udløse ME.        

Allerede fra begyndelsen har forskerne peget på tilstedeværelsen af enterovirus (virus i tarmsystemet). Nyere forskning bekræfter dette og antyder desuden, at enterovirus kan være den egentlige årsag til sygdommen. Samtidig er der gjort afgørende og unikke fund i gen-ekspressionen hos ME-patienter. Herudfra kan det forsigtigt vurderes, at genetisk disposition ser ud til at spille en rolle i forbindelse med, hvem der udvikler ME.      

Sidste nye fra forskningskanten er fundet at retrovirus XMRV hos en stor del ME/CFS-patienter. Man ved dog endnu ikke, om denne virus er årsagen til sygdommen eller blot en følgesvend, ligesom man endnu heller ikke ved præcis hvilke forstyrrelser, den forårsager i kroppen. Men man ved, at denne virus overføres via kropsvæsker som blod og måske også modermælk.

 

Sygdommen myalgisk encephalomyelitis (ME) er officielt anerkendt i Danmark på baggrund af placeringen i WHO's ICD-10, hvis klassificeringssystem Sundhedsstyrelsen har skrevet under på, de vil følge principperne i. ME er her registreret i kategorien "Neurology" og i kapitlet om "Other diseases in the brain", hvor den har kode nr. G93.3. Postviral Fatigue Syndrome (postviralt træthedssyndrom) står opført i samme kategori.

Hvorfor bliver diagnosen ME så ikke stillet i Danmark?

 

************************************

 

I read a sad story on Facebook today (link to ekstrabladet.dk). It was about a young woman - allegedly diagnosed with ME G93,3 (myalgic encephalomyelitis) - which had been forcibly removed from his home two years ago. The family had not been allowed to visit her since that day. Visit allegedly been banned by the doctors who treat her. How can we in Denmark allow the family not to visit a sick family member??

Such a terrible situation for a family occurs because the Danish health system is painfully slow to accept research and knowledge made abroad (USA & UK in this case). "We have to make our own inquiries before we think of others." This hits sadly enough a lot of people - and not just with this disorder.

Of course I do not know whether the newspaper information is correct, but if they are, it's terrible.

The information I pass on here about the disease and its consequences are found on www.dmef.dk/information (Danish ME Association) and is accessible to all - incl. health care, doctor’s ect.

QUOTE:
ME is believed to be caused by a viral infection. The disease has been known since 1934 and was first described by Wilson J and P Walker in 1935 after some epidemic outbreaks in Los Angeles, which occurred simultaneously or in the wake of the outbreak of poliomyelitis.


The name Myalgic Encephalomyelitis was first mentioned in 1955 in an article by Dr. AL Wallis in The Lancet. Dr. ED Acheson was the first who conducted the use of the name Myalgic Encephalomylitis about this disease in an article in the American Journal of Medicine in 1959. For


In 1969, the disease was registered in the WHO International Classification of Diseases, ICD category Neurological diseases, the chapter Other diseases of the brain and the code number G93.3.


ME has proven to be a serious, debilitating and chronic disease that can occur both epidemic and sporadic. From 1934 to 1980, recorded 47 outbreaks of epidemic proportions, all well documented. These outbreaks are geographically spread across North America, Europe, Australia, Africa and Asia.


ME is estimated to have affected over 200,000 people in England alone. Based on older foreign figures, it is estimated that there are about 4-5,000 people in Denmark who are affected by the disease. Similarly, based on foreign studies have shown that about 25% (in Denmark this means approximately 1,250 patients) have developed the disease so serious that they are tied to the bed, for home or for wheelchair - a condition has been shown to last for years, decades and in most cases, unfortunately, be life-long.


That ME is caused by the virus has been known from the beginning of the 1930s when the first epidemic was recorded. The researchers simply not yet know what the virus is in question. Apparently ME lie latent in the body or the patient may have been infected in very mild degree, which to break into flames when hit by a new infection. Both older and newer descriptions of the disease suggests that these triggering viral infections can be even trivial throat infections, flu and / or intestinal infections. There is typically what the patient does not recover as normal for these infections, and wherein tious syndromes often have been shown to disappear within a period of from about 2 months to 24 months continues ME patient to develop new debilitating symptoms, including neurological symptoms. It is also noted that the vaccine, anesthesia, surgery, mental stress over time and toxins can trigger ME.


Already from the beginning, scientists have identified the presence of enterovirus (virus in the gut). Recent research confirms this and suggests further that enteroviruses may be the actual cause of the disease. At the same time, there has been crucial and unique discoveries in gene expression in ME patients. From this it can be cautiously estimated that genetic predisposition appears to play a role in who develops ME.


Latest research has found retrovirus XMRV in a large proportion of ME / CFS patients. We know, however not yet know whether this virus is the cause of the disease or just a companion, as yet not know exactly what disruption it causes in the body. However, it is known that this virus is transmitted through body fluids such as blood and may also be human milk.

The disease myalgic encephalomyelitis (ME) is officially recognized in Denmark based on the location of the WHO ICD-10 whose classification system Board of Health has signed, they will be consistent in. ME is here recorded in the category "Neurology" and under "Other Diseases in the Brain "in which it has no code. G93.3. Post Viral Fatigue Syndrome (post-viral fatigue syndrome) appear in the same category.


Why are the diagnosis ME then not made in Denmark?


Mandag 15/12 2014

Kære alle der kigger med...

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det er blevet tid til en julehilsen.

Vi skal holde juleaften herhjemme sammen med Allan, Nickie, Sofie & Casper.

Lille juleaften kommer Janne, Christian, Sandra & Diana - ved endnu ikke helt om Katja & Mikkel også kommer.

Maria, Michael, Mariam og Matias kommer desværre ikke til Danmark i julen i år.

Glædelig Jul

Søndag d. 30/11 2014

Så blev det 1. søndag i advent - og julen nærmer sig med hastige skridt 🙂


Håber I nyder, at man kan sætte lys på træer og i vinduer - det gør vi i hvert tilfælde - og at julepynt og nisser "flytter ind" og gør stuer og andre rum endnu mere hyggelige.


December hilsener Lene

Fredag d. 26/9 2014

Som tiden dog løber – synes det bliver værre jo ældre, jeg bliver 🙂

 

Vi har holdt en stille og rolig sommer herhjemme i år. Søren har haft mulighed for at være i DK det meste af sommeren. Det har gjort, at der er blevet repareret småskader + malet på husets facader, og en del af vinduerne er blevet malet.

 

Just som Søren skulle rejse en uges tid, brød opvaskemaskinen ned og en ny måtte indkøbes. Heldigvis kom Allan & Casper med familier forbi til grillmad – så de installerede lige den nye 🙂

 

I begyndelsen af august startede et større renoverings arbejde i 2 værelser. Vi har haft problemer med kondens fugt på nogle vægge i et lille gæsteværelse og soveværelset – og nu skulle det ”fixes”. En væg i hvert rum skulle efterisoleres, og der skulle nyt varmesystem i det lille værelse.

 

Det lille værelse tog længst tid! Da vi fjernede nogle træpaneler viste det sig, at der var 10-15 lag tapet bagved og alt skulle fjernes før de nye isoleringsplader kunne sættes op. Da alt var klaret og der var blevet malet, besluttede vi, at det gamle gulvtæppe også skulle skiftes ud – det er et større arbejde, når reoler og sovesofa ikke kan tages ud uden at blive skilt ad!

 

Heldigvis gik det nemmere i soveværelset – her var der kun 2 lag tapet. Men til gengæld skulle alle klædeskabe ”rykkes” et par centimeter – heldigvis var der plads til det 🙂
 

Afslutningsvis blev entreen så lige malet. Nu har vi så 3 fine nymalede rum, vi kan glæde os over 😀

 

Nu er vi – mest Søren – så i gang med at klippe hæk og beskære buske og træer. Nogle træer er blevet helt fjernet – bl.a. vores sidste frugttræ (æbler), som ikke mere gav et ordentligt udbytte, fordi det var ”klemt inde” mellem en stor ædelgran og et egetræ. Vi har planer om at plante et træ med sommeræbler et andet sted i haven, hvis ellers det kan lade sig gøre at grave et hul der, hvor vi gerne vil have det 😮

I slutningen af oktober tager vi en tur til Spanien for at besøge Michael, Maria, Miriam og Matias

 

*****************************************

 

How time runs - think it gets worse the older I get 🙂

We have kept a quiet summer at home this year. Søren has had the opportunity to be in DK most of the summer . This has given the opportunity to repair minor damages on the building's facade , and some of the windows have been painted .

Just as Søren had to travel for a week , the dishwasher broke down and a new one had to be bought . Fortunately Allan & Casper with families came for a barbecue - so they just installed the new 🙂


In early August we started a major renovation work in two rooms . We have had problems with condensation on some walls in a small guest room and the bedroom - and now it should be " fixes". A wall in each room should be insulated , and there were new heating system in the small room.

The small room took the most time ! When we removed some wood paneling , it turned out that there were 10-15 layers of wallpaper behind and everything had to be removed before the new insulation panels could be set up . When all was done and had been painted , we decided that the old carpet also had to be replaced - it is a major work when shelves and sofa bed cannot be removed without being disassembled
!

Fortunately, it was easier in the bedroom - here there were only two layer of wallpaper . But in return , all wardrobes had to be moved a couple of centimeters - luckily there was room for it 🙂


Finally the hallway got new paint . Now we have three fine freshly painted rooms , we can enjoy 😀


Now we - mostly
Søren - started to trim the hedge and prune shrubs and trees. Some trees have been completely removed - including our last fruit tree (apple ), which no longer gave a decent dividend , because it was " sandwiched" between a large fir and an oak tree . We have plans to plant a tree with summer apples somewhere else in the garden , if otherwise it is possible to dig a hole where we 'd like it to be 😮

At the end of October, we are going to Spain to visit Family there.

Fredag d. 14/2 2014

Uha, så gik der 3 måneder igen 😉

 

Vinteren i år har været meget ”nem” at komme igennem – forstået på den måde at der ikke har været meget sne og lave temperaturer.

 

Vores jul har været lidt anderledes i år. Alle børnene havde andre aftaler, så det var meningen at vi – Søren & jeg – skulle holde jul alene for første gang i den tid, vi har kendt hinanden. Sådan skulle det imidlertid ikke komme til at gå. Nogle af vores unge venner inviterede os til at holde jul sammen med dem, og da deres børn modtog oplysningen med jubel, besluttede vi, at sådan skulle det være.

 

Den 23/12 holdt vi jul ”på forskud” med god mad og juletræ sammen med Sofie, Nickie, Allan, Line & Casper.

 

Den 24/12 drog vi så af mod Stautrup (ved Århus) for at holde juleaften sammen med Trine, Kristine, Sys & Henrik. Det blev en rigtig hyggelig aften.

 

Mellem jul og nytår var den eneste familie komsammen en julefrokost sammen med Nickie & Allan.

 

Pludselig var det blevet 2014. I januar er det Sofie’s og min fødselsdag. Det blev behørigt fejret. Min fødselsdag dog som sædvanlig i flere afdelinger.

 

Fredag d. 7/2 kom Michael uventet på week-end. Han var på arbejde i Hamburg, og fik kørelejlighed med en kollega. Lørdag blev den sidste del af min fødselsdag så fejret sammen med Allan & Casper og deres familier. Søndag aften rejste Michael tilbage til Hamburg.

 

Mandag d. 10/2 tog vi – Søren & jeg – til Omø for at besøge Jeanette & Rasmus i deres sommerhus. Det var lang tid siden, vi havde set dem sidst – det blev et par hyggelige dage, hvor også vejret var dejligt – koldt men uden regn 🙂

 

Den 16/2 blev Søren ringet op fra Saudi med en forespørgsel om han kunne komme derned så hurtigt som muligt. Det lykkedes ham at få en flybillet til mandag, og så var han af sted 😎 

 

Så nu er jeg alene i huset igen nogle måneder – uventet – men ikke usædvanligt…

 

Den sidste uges tid har vejret været forårsagtigt med masser af sol og temperaturer på 10-15 grader (de seneste dage dog med nattefrost). Desværre ser det ud til at week-end’en vil blive blæsende, kold og regnfuld 😥

 

****************************************

 

The Winter this Year has been very ”easy” to get through – in the sense that there hasn’t been very much snow and low temperatures.

 

Our Christmas was a little different this Year. All our children had other appointments, so actually we – Søren & I – should have spent Christmas alone for the first time in all the Years, we had known each other. However it did not go that way. Some of our young friends invited us to spend Christmas with them, and as their children received the information with big smiles, we decided to do that.

 

December 23rd we had an early Christmas with good food and Christmas tree together with Sofie, Nickie, Allan, Line & Casper in our house.

December 24th we took off to Stautrup (near Århus) to spent Christmas Eve with Trine, Kristine, Sys & Henrik. And a really nice evening it was 🙂

 

Between Christmas and New Year the only family gathering was a Christmas lunch with Nickie & Allan.

 

Suddenly it was 2014. In January Sofie and I have birthdays. They were celebrated appropriately. My birthday as usual in several steps.

 

Friday February 7th Michael came for the week-end – unexpectedly. He was at work in Hamburg (Germany) and a colleague should drive up here anyway. Saturday we celebrated the last “part” of my birthday – together with Allan & Casper and their Families. On Sunday night Michael took off again.

 

Monday February 10th we – Søren & I – went to Omø to visit Jeanette & Rasmus in their summer house. It had been a while since we had seen them. It was a couple of nice days, even the weather was nice – a bit cold but without rain 😉

 

Sunday February 16th Søren got a phone call from Saudi, asking him to come down as soon as possible. He managed to get a flight ticket for Monday – and off he went 😎

 

So now I am alone in the house for a few months – unexpectedly – but after all not unusual….

 

The last week the weather have been almost Spring-like with lots of sunshine and temperatures of 10-15 degrees (the last few days with minus degrees during the night, though). Unfortunately it seems that this week-end will be windy, cold and rainy 😥

 

 

Onsdag d. 11/12 2013

Så blev efteråret til vinter, som tiden dog flyver J

 

I slutningen af september skulle Søren igen på job i Saudi en måneds tid. da jobbet var slut mødtes vi i Dubai for at holde 3 ugers ferie, og fejre vores 40-års bryllupsdag.

 

Mens vi var i Dubai blev Danmark ramt af den første ”vinterstorm”, så vi var noget spændte på at komme hjem for at se, hvor galt det var gået. Heldigvis var der ikke sket større skader på hus og have – vi slap med en enkelt knust drivhus rude og et par ødelagte solcellelamper.

 

Nu skulle der startes på de første juleforberedelser, nemlig Advents gaver til vores børn & børnebørn J Ligesom huset skulle have en omgang – edderkopperne havde hygget sig vældigt, mens vi ikke var hjemme.

 

I slutningen af november blev der hængt julelys i vinduerne og på de udendørs træer. Det er én af de bedste ting for mig på denne mørke årstid. Nisser og andet julepynt ”flyttede” også ind rundt om i huset.

 

I begyndelsen af december blev Danmark ramt af den anden ”vinterstorm”. Den blev varslet med lidt lavere vindhastigheder men af længere varighed end den i oktober, og denne gang havde vi forberedt os ved at flytte løse ting indenfor. Så vi slap med et knust drivhusglas. Rundt om i landet var der mange stormskader, men værst var dog det efterfølgende højvande, hvor vandet blev presset ind i havne og fjorde.

 

Den 9. december måtte Søren en tur til Saudi – egentlig var jobbet forventet været 14 dage tidligere, men var blevet udsat. Han er tilbage i DK senest d. 19/12.

 

I skrivende stund er jeg ved at være færdig med julegaverne, så nu mangler der bare indkøb af julemad J

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

 

*************************************

 

End of Summer, Autumn and now Winter – how time flies J

 

From the end of September Søren went on job I Saudi for about one month. When he finished his job, we met in Dubai to spend 3 weeks Holiday and to celebrate our 40th wedding anniversary.

 

While we were in Dubai, Denmark was hit by the first “Winter storm” this Year. Luckily there was no major damage to our house or garden – only one broken glass in the greenhouse and a couple of solar lamps damaged.

 

At the end of November it was time for Christmas decorations around the house. Best thing is all the lights in the windows and outside J

 

In early December Denmark was hit by the second “Winter storm”. It was announced with slightly lower wind speed but of longer duration than the one in October, and this time we prepared the garden by moving all loose objects inside. Resulting in only one broken greenhouse glass. Around the country there was a lot of damaged from both wind and water.

 

On December 9th Søren went to Saudi on job – he will be back in DK on December 19th.

 

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

 

Lørdag d. 31/8 2013

Efter en dejlig sommer nærmer efteråret sig – ifølge kalenderen starter efteråret 1/9, men forhåbentlig vil der stadig komme nogle dage med godt vejr.

 

Midt i juni kom Søren tilbage fra Saudi, og vi fik travlt med at ordne have, bl.a. skulle alle hækkene klippes 🙂

 

Samtidig skulle vi også have gæsteværelserne gjort klar til Maria & Michael’s lange ferie i DK. Michael havde fået arrangeret, at han kunne arbejde på Vestas’ kontor i Århus i knap 3 uger, hvorefter han ville holde ferie 3 uger. Alt i alt var der hos os i 5 uger. De ankom lørdag d. 29/6 og tog afsted igen lørdag d. 3/8. Det var utrolig dejligt at have dem i så lang tid – noget vi ikke har prøvet før. Det blev til flere dejlige udflugter i nærområdet og en tur til Skagen og til Ribe – bl.a. for at se Vikingecentret 🙂 dertil selvfølgelig også ture til Legoland, Randers Regnskov & Ree Park.

 

I år havde de valgt at køre selv – det blev en anstrengende tur herop, da de valgte at køre i ét stræk (en tur på knap 3.000 km). Hjemturen blev taget i 3 ”etaper” med stop i Brugge i Belgien og i Paris.

 

I perioden var Sofie også på ferie herude en uges tid.

 

I den forløbne periode har vi fået en ny yderdør i kælderen og rækværk langs kældertrappe. Vi har fået installeret indbrudsalarm, og alle vinduer – på nær 3, der skal udskiftes - er blevet slebet og har fået olie (indvendigt). Et gammelt udgået kirsebærtræ i haven er blevet skåret ned og lavet om til ”fugletræ” med et fint fuglefoderhus.

 

Den bedste sommer – vejrmæssigt - i mange år er ved at være slut, men det var et godt år at holde ferie i Danmark 🙂

 

***********************************

 

After a lovely summer autumn is approaching – according to the calendar autumn starts September 1st, but hopefully there will still be some days with nice weather.

 

In mid-June, Søren returned from Saudi and we got busy in the garden, including cutting all the hedges 🙂

 

At the same time we also prepared the guest rooms for Maria & Michael’s long vacation in Denmark. Michael had arranged that he could work in Vesta’ office in Århus for almost 3 weeks, after which he would take 3 weeks vacation. All in all they stayed with us for 5 weeks. They arrived on Saturday June 29th and took off again August 3rd. It was great to have them for so long time – something we never tried before. We took several nice excursions around our home and a trip to Skagen and to Ribe – including the Viking Centre 🙂 and of course also trips to Legoland, Randers Rainforest & Ree Park (an animal park).

 

This Year they had chosen to go by car – it was a tiring trip up here as they chose to go in one stretch (a trip of about 3.000 km). The trip home was taken in 3 “stages” with stop in Bruges in Belgium and in Paris, France.

 

In the period Sofie was her for a week on vacation also.

 

In the past period we have inserted a new exterior door in the basement and railings along the basement stairs. We have had a burglar alarm installed, and all windows – except 3 that will be replaced – has been sanded and given oil (inside). An old dead cherry tree in the garden has been cut down and turned into a “bird’s tree” with a fine bird table.

 

The best summer – weather wise – for many Years is coming to an end, but it was a good Year to take vacation in Denmark 🙂

Onsdag d. 8/5 2013

Efter en kold april med mange nætter med nattefrost, er vi nu én uge inde i maj, og det ser endelig ud til at være blevet forår. Nattefrosten har sluppet sit tag og dagtemperaturerne er kommet op mellem 15 og 20 grader. De sidste par dage har det endda været vejr til at tage sommertøj på, mens havearbejdet blev klaret 🙂

April blev lidt hektisk.

som skrevet var vi gået i gang med en større ommøblering af vores kontor, men midt i det hele måtte Søren lige en uges tid til Libanon på job. Da vi endelig var færdige, var det også blevet rigtig godt 🤩

Selv om det ikke rigtigt var havevejr i april, fik alligevel lavet nogle ting derude. Træer og buske blev beskåret, stauderne klippet ned og det værste ukrudt fjernet. Havemøblerne blev også sat ud og et mindre oprydningsprojekt i garagen blev klaret. Alt i alt gav det mange ture til genbrugspladsen 😉

I slutningen af måneden havde jeg også købt nogle sommerblomster, men de kom nu til at stå i garagen et par uger, da der stadig var nætter med frostvejr.

Den 26. april var "ferien" slut for Søren, og han tog tilbage til Saudi. Det bliver dog kun for et par måneder, da hans visum udløber midt i juni. Derefter er planen, at han bliver i DK sommeren over 🙂

Michael var på arbejdstur til DK en uges tid, og som sædvanlig boede han her. Han ankom lige som Søren var taget af sted.

De sidste par dage har vejret "artet sig", så det var til at holde ud at komme i haven igen 🙂 Sommerblomsterne blev plantet ud i krukker og tomaterne sat ud i drivhuset.

Vinteren har været hård ved roserne, og Hortensiaerne måtte klippes helt ned i år - heldigvis er der nye skud på vej, så de var ikke helt døde.

De seneste 2-3 dages sommerlige temperaturer har fået birk og bøg til at springe ud, så nu føles det endelig som forår 😉

 

**********************************

 

After a cold April, with night temperatures below 0, we are now one week into May and it looks like Spring is here at last. Night frost has loosened its grip and daytime temperatures have come up between 15 and 20 degrees. The last few days it has even been possible to wear Summer clothes while working in the garden 🙂

 

April was a little hectic.

 

As written, we started a major re-furnishing of our office, but in the middle of it all, Søren had to go to Lebanon for a week on job. When we finally finished, it looks really good 🤩

 

Although it was not really garden weather, we still got something done out there. Trees and bushes were cut, perennials cut down and the worst weeds removed. Garden furniture’s were taken out and a smaller clean-up project in the garage was done. All in all it demanded many trips to the recycling center 😉


At the end of the month I had purchased various Summer flowers, but they had to stay in the garage for a couple of weeks, as there were still nights with frost.

 

On April 26th “holiday” ended for Søren, and he went back to Saudi on job. It will only be for a few months though, since his visa expires in mid-June. Then the plan is that he will be in DK for the Summer 🙂


Michael was on a work-trip to DK for a week, and as usual he stayed here. He arrived just as Søren had left.

 

The last few days the weather has been nice, so it was possible to work in the garden without getting cold 🙂 Summer flowers were planted in pots and the tomatoes set out in the greenhouse.

The Winter has been hard on the roses and the Hydrangeas had to be cut completely down this year – luckily there are new shoots coming from the ground, so they were not completely dead 😀

 

The last 2-3 days with summery day temperatures have given leaves to Birch and Beech, so now it finally feels like Spring is here 😉


Fredag d. 29/3 2013

Som tiden dog løber. Marts er næsten slut, men foråret lader vente på sig i år. Der er stadig vinterlige temperaturer og enkelte snebyger kommer der også.

 

Jeg har tilbragt knap 5 uger i Dubai sammen med Søren. Egentlig skulle det kun ha’ været 3 uger, men omstændighederne gjorde, at vi forlængede opholdet. Søren’s næste job i Saudi blev forsinket, hvorfor vi besluttede at blive en uge længere, hvorefter Søren så ville tage med til DK en tur. Midt i den uge kom der så pludselig tilbud på nogle jobs i Dubai – og hjemrejsen blev udsat endnu en uge 🙂

 

Selv om vi – i princippet – holdt ferie de første uger, var der alligevel også lidt arbejde inde i billedet, idet der skulle skrives regninger (Søren) passes regnskab og lønudbetalinger (Lene). At være i Dubai for os, er heller ikke så meget for at opsøge seværdigheder – men gense favoritter 🤩 Der var dog alligevel også et par nye ting, bl.a. en meget stor, smuk blomsterhave – MiracleGarden – der er plantet 45 mill. planter i forskellige opstillinger. Det er svært at beskrive, det skal ses! ( www.the-miracle-garden.com ) En anden nyhed var, at man kan blive sejlet ud i nærheden af fuglereservatet i bunden af Creeken – desværre kommer man alligevel ikke så tæt på, at man kan fotografere de mange flamingoer og andre fugle.

 

Vi kom hjem d. 24/3 – lige i tide til Påske. Selv om solen skinnede smukt i Billund, da vi landede, manglede temperaturen lige 20-25 grader i forhold til Dubai 🙂

 

Da det jo ikke rigtigt er havevejr, har vi planlagt en mindre ”omflytning”, så vi begge kan have kontor i samme rum – det kan lade sig gøre ved at flytte symaskine med mere til det rum, hvor Søren nu har kontor, så bliver der plads til endnu et skrivebord, PC og reoler i det rum, hvor jeg har kontor.

 

**************************************

 

How time flies ! March is almost over, but spring is slow in coming this year. There are still wintry temperatures and some snow showers too.

I have spent almost 5 weeks in Dubai together with Søren. Actually it should only have been 3 weeks, but circumstances made that we extended the stay. Søren's next job in Saudi was delayed, so we decided to stay a week longer, and then Søren would go back to DK for a while. In the middle of that week Søren was offered some jobs in Dubai - and the return journey was postponed for another week🙂


Although we - in principle was on holiday the first weeks, there was also a little work to do, writing of bills (Søren), accounting and payroll (Lene). Being in Dubai for us is not so much to seek sights -but revisit favorites 🤩
nevertheless there was also a few new things, including a very large, beautiful flower garden - Miracle Garden - planted 45 million plants in a variety of configurations. It's hard to describe, it must be seen! (www.the-miracle-garden.com) Another novelty was that you can be sailed out near the bird sanctuary at the bottom of the Creek - unfortunately not so close that you can photograph the many flamingos and other birds.

We arrived home on March 24th - just in time for Easter. Although the sun was shining beautifully in Billund, when we landed, the temperature lacked at least 20-25 degrees compared to Dubai🙂


Since it is not really garden weather, we have planned a small "relocation" of furniture, so we both can have office in the same room - it can be done by moving my sewing machine and more to the room where Søren now has his office, then there will be room for another desk, PC and shelving in the room where I have my office.

Tirsdag d. 15/1 2013

Så er der igen gået en måned, og vi har startet det nye år – 2013 – Godt Nytår til alle.

 

De 10 dage fra Søren kom hjem til juleaften, gik meget stærkt 🙂 Udover de sidste forberedelser til julen, var der en del ting omkring vores firma, der skulle klares, mens vi begge var i DK. Så inden vi så os om, var det blevet Lillejuleaften, hvor der skulle holdes ”forjul” for dem, som skulle andre steder juleaften.

 

Vi havde en hyggelig aften, som Grethe (Line’s farmor) også deltog i. Det var et forfærdeligt vejr – sneen væltede ned – så det blev noget af en køretur for vores gæster. Sofie fik 2 af sine julegaver – og jeg fik sandelig også én – en ny komfur plade. Det var en induktionsplade til erstatning for de 2 gas, vi havde. Det var meget overraskende 🙂 Ganske vist havde jeg været irriteret over at gaspladerne var så besværlige at gøre rene, men jeg vidste faktisk ikke helt, om jeg var parat til at skrotte dem! Det indebar nemlig også at en hel del af mine gryder og pander ikke kunne bruges mere 😥

 

Juleaften blev fejret sammen med Janne, Christian, Katja, Sandra og Diana – med god mad, hygge og gaver 🙂

 

Juledagene og dagene mellem jul og nytår var ”fridage” for Søren og mig 🙂 for en gangs skyld havde vi ikke arrangeret noget til de dage. Det blev kun til en enkelt lille julefrokost sammen med Line & Casper. Der skulle dog også lige anskaffes et par pander, inden den nye komfurplade kunne installeres 🙂 Da det var klaret, blev pladen så monteret – så skulle vi/jeg jo bare lige lære at bruge den 😀

 

Nytårsaften blev som sædvanlig fejret alene med vores traditionelle mad – hamburgerryg med grønlangkål & brunede kartofler. Ved midnat gik vi en lille tur udenfor, for at ønske godt nytår til de naboer, der også var ude.

 

Den 3/1 var Søren’s juleferie slut, og han måtte tilbage til Saudi. I dagene, der fulgte begyndte jeg at pakke julepynten væk igen. Det sidste var – som sædvanlig – jule belysningen udendørs, men alt var væk inden Hellig Tre Konger 🙂

 

Det var også den uge, hvor jeg opdagede, at vores køleskab ikke fungerede 😥 Da vi tidligere havde talt om at skifte det ud med et mere ”energi-venligt”, blev det så nu, det skulle gøres. Det blev bestilt og efter 3 dage leveret. Allan & Casper kom ud for at bytte dem om for mig, så nu kan vi igen få kolde drikkevarer – og maden kan holde sig!

 

Den 11/1 var det Sofie’s 10-års fødselsdag, og der var inviteret til fejring i Trige. Igen viste den danske vinter sig fra sin værste side – dog ikke så slemt som Lillejuleaften – men slemt nok.

 

Efter en week-end med meget lidt sne, men temperaturer under 0, væltede sneen igen ned d. 14/1 – min fødselsdag – det var igen Allan & Casper det ”gik ud over”, da de skulle herud for at spise. Da det jo var skole- og arbejdsdag næste dag, kørte de hjem ved 21-tiden, men da var der også faldet 5 cm sne siden de kom. Så turen hjem gik noget langsomt.

 

Næste week-end skal jeg igen have fødselsdags gæster til middag 🙂 og i ugens løb kommer mine dejlige naboer til Brunch.

Efter lidt over 2 uger med mit nye komfur, er jeg meget glad for det – det er meget hurtigt, faktisk hurtigere end gas! Og det er meget rengørings venligt 😀


 

**********************************************

 

Again a month has past and we have started the new year - 2013 - Happy New Year to all.

The 10 days from Søren arrived home for Christmas holidays, went very fast 😉 Besides the final preparations for Christmas, there were some things about our company, which had to be done while we were both in Denmark. So before we knew it, it was December 23rd, where the Family that was elsewhere on Christmas Eve, was here to celebrate.

We had a nice evening, which Grethe (Line's grandmother) also participated in. It was a terrible weather - snow poured down - so it was quite a ride for our guests. Sofie got 2 of her Christmas presents - and I also got one - a new hob. It was an induction to replace the 2 with gas, we had. It was very surprising 🙂 all though, I was annoyed that gas hob was so difficult to clean, I did not really know whether I was ready to scrap them! It also involved that a lot of my pots and pans could not be used anymore 😥

Christmas Eve was celebrated with Janne, Christian, Katja, Sandra and Diana - with good food, fun and gifts 🙂

The Christmas Days and the days between Christmas and New Year was "holidays" for Søren and me 🙂 for once we had not arranged anything for the days. Only thing was a small Christmas lunch with Line & Casper. And we had to buy a few pans before the new stove plate could be installed 🙂 when it was done; the plates were changed – now we/I just had to learn to use it 😀

New Year's Eve was, as usual, celebrated alone with our traditional food - pork with cabbage & roasted potatoes. At midnight we went for a little walk outside to wish Happy New Year to the neighbors, who were also out.

January 3rd  Søren’s Christmas vacation ended, and he had to return to Saudi. In the days that followed I began to pack the Christmas decorations away again. The last was - as usual - Christmas lights outdoors, but everything was gone before January 6th (Holy 3 Kings) 🙂

It was also the week when I discovered that our fridge did not work 😠 As we had previously spoken about replacing it with a more "energy-friendly" one, it was now it should be done. It was commissioned and after 3 days delivered. Allan & Casper came out to exchange them for me, so now we again can get cold drinks - and the food can stay fresh!

January 11th was 10-year birthday of Sofie, and it was celebrated with dinner and cakes in Trige. Again, the Danish winter was at its worst - not as bad as the day before Christmas Eve - but bad enough.

After a week-end with very little snow, but temperatures below 0, snow was pouring down again on January 14th - my birthday - again it was Allan & Casper, who had to fight the weather, as they were driving out here to eat. Since it was school- and working day the next day, they drove home around 9 pm, but then there was also dropped 5 cm of snow since they arrived. So the ride home was somewhat slow.

Next weekend I will have more the birthday guests for dinner 🙂 and during the week my good neighbors comes for Brunch

After a little over 2 weeks with my new stove, I am very happy with it - it's very fast, actually faster than gas! And it is very cleaning-friendly 😀

Fredag d. 14/12 2012

I dag kom Søren hjem på juleferie 😉 Efter frokost var det første projekt at få juletræet hentet. Vi har et overgangsstik til vores Trailer, som jeg ikke kunne få sat på 😥 Så det måtte vente til Søren var i huset 🙂

De sidste bestilte gaver kom i går, så kunne jeg få dem pakket ind – og pakket i kasser til forsendelse. Det blev også gjort i går, så nu ”mangler” vi faktisk kun at få købt noget mad, så kan det godt blive jul 😀

Week-end’en er hårdt booket – lørdag skal vi ind til Sys og Henrik for at aflevere julegaver og søndag skal vi ind til Janne til lidt almindelig julehygge.

Derefter er der en uges tid til at få pyntet juletræ, fjernet det værste støv og købt mad ind. Så jeg tror vi når det inden den 24. 🤩

**************************************************

Today , Søren came home for Christmas🙂  After lunch the first project was to get the Christmas tree picked up.We have transition connector for our trailer, which I could not put on😥  So it had to wait until Søren was in the house😉

The last ordered gifts arrived yesterday, so I could get them wrapped up-and packed into boxes for shipment.That was also done yesterday, so now the only thing we “need”to buy is some food, then it may well be Christmas😀


The Week-end is hard booked Saturday, we are going to Sys and Henrik to deliver Christmas presents,and Sunday we are going to visit Janne & Christian for some ordinary Christmas fun.

Then there's a week's time to get the Christmas tree decorated, removed the worst dust and purchase food. So I think we will be ready before the 24th 🤩

Fredag d. 7/12 2012

Så er de fleste juleforberedelser ved at være overstået.

 

Huset er pyntet indenfor og udenfor, og i denne uge blev de sidste julegaver købt – eller bestilt online 🙂

 

Det, der mangler er, at bage småkager og købe julemaden. Det første vil blive gjort i begyndelsen af næste uge. Det sidste vil først blive gjort, når Søren er tilbage i DK 😀 Han skal da deltage lidt i juleræset 😉

 

I den 1. advents week-end havde jeg Sofie på besøg. Vi hyggede os med at lave en kalenderlys dekoration til Sofie, sætte nelliker i appelsiner for at skabe juleduft i huset. Og Sofie klippede kravlenisser ud, som hun også skulle have med hjem. Om søndagen var der inviteret til tænding af juletræ på den lille lokale legeplads. Det var meget hyggeligt med gløgg, æbleskiver og sodavand, inden træet blev tændt kl. 16 – og så kom julemanden på besøg med godteposer til alle børnene 🤩

 

Den sidste uges tid er vinteren rigtig kommet til landet. Temperaturerne har været under frysepunktet hele døgnet de fleste dage - nogle nætter ned til -11°. Her omkring har vi dog ikke fået så meget sne, som andre dele af landet – Nordsjælland, Nordjylland og Sønderjylland har fået mest.

 

Sørens juleferie er også endelig blevet fastlagt, han kommer hjem d. 14/12 og skal afsted igen d. 3/1. Udrejsen er lidt tidligere end vi (jeg) havde håbet, men sådan er det jo – når man er selvstændig, må man tage af sted, når arbejdet er der 😲

 

Vi skal holde Juleaften sammen med Janne & Christian og deres 3 piger. Lille Juleaften kommer Nickie, Allan og Sofie samt Line & Casper. Maria & Michael holder jul i Betanzos i år.

Alle der læser med de bedste ønsker om en glædelig jul & et godt nytår 🤩

 

**********************************

 

Now most of the Christmas preparations are done.

The house is decorated inside and outside, and this week the last Christmas presents was bought  -or ordered online 🙂


What is missing, is to make the cookies and buy what we need for the Christmas dinner and the days before and after. The first will be made early next week. The latter will wait until Søren is back in Denmark 😀
He has to participate a little in the Christmas race 😉

In the first Advent weekend Sofie was staying with me. We enjoyed ourselves making a candle decoration for Sofie, put cloves in oranges to create Christmas scent  in the house – we are hanging them in a ribbon from the ceiling. Sofie also cut paper elves to bring home. On Sunday we were invited to ignition of the Christmas tree on the small local playground. It was very cozy with mulled wine, cookies and sodas before the tree was lit at 4 o'clock pm -and then Santa Claus came visiting with goody bags to all the children🤩


The past week winter really arrived in this country. Temperatures have been below zero all day most days - some nights down to-11°. Around here, we have not got as much snow, as other parts of the country - North Zealand, North and South of Jutland has got much most.

Søren’s Christmas vacation is finally in place, he arrives home on December 14th and will be off again on January 3rd. Departure is a bit earlier than we (I) had hoped, but never mind - if you are self-employed, you have to go when the work is there 😲

We are spending Christmas Eve together with Janne & Christian and their 3 girls. Small Christmas Eve (23rd) Nickie, Allan and Sophie and Line & Casper comes to our house to spend the evening with us. Maria & Michael celebrate Christmas in Betanzos this year.

To all my readers - best wishes for a Merry Christmas & a Happy New Year

Søndag d. 18/11 2012

Så blev der endelig tid til at skrive lidt på hjemmesiden igen 🙂

Inden den omtalte tur til Dubai, nåede jeg lige at deltage i et par fødselsdage og familiære sammenkomster – vi havde også 39-års bryllupsdag, som vi måtte tilbringe i hvert sit land. Heldigvis havde jeg besøg af Nickie og Allan på dagen – og Line og Casper dagen før, så lidt festivitas blev der da 🙂

I starten af oktober havde jeg også bilen til reparation – jeg havde været så uheldig at køre på en kampesten et par måneder før. Det havde medført nogle grimme skrammer på højre side. Og det skulle repareres inden det for alvor blev vinter. Efterfølgende er den også så fin som ny 🤩

Jeg fik også ryddet lidt op i haven – bl.a. blev havemøblerne taget ind – der var jo ikke større chance for, at de skulle bruges mere i år.

Den 17/10 gik turen så til varmere himmelstrøg – 3 uger i Dubai var jo en forjættende tanke oven på en kold sommer 🙂 På det tidspunkt af året er det et skønt sted at opholde sig.

Vi havde en ren nostalgitur med besøg hos de ”kendte steder”. En enkelt koncert blev det også til – meget stor om end det var indendørs i en hal ved Dubai World Trade Center. Vi skulle se Enrique Eglesias – og selve koncerten var fin om end noget kort (1 time), men selve arrangementet var det dårligste, vi har oplevet i Dubai.

Ydermere havde vi fornøjelsen af, at Casper tilbragte et par dage sammen med os, inden han skulle videre til Saudi. Så derfor valgte vi – som én af oplevelserne – at tage ham med op i ”Verdens højeste bygning” Burj Khalifa🙂 Vi havde ikke noget imod at genopleve den tur 🙃

En anden ”tradition” er The Pink Walkathon– en gåtur på nogle få kilometer for brystcancer-sagen. Vi har deltaget i den før, og da det nu var mens vi var der, skulle vi selvfølgelig deltage. Desværre – synes jeg – havde man ændret ruten til at være omkring en stor park, tidligere blev der spærret gader af omkring hvor vi boede. Jeg synes det gav større fokus på sagen, da det betød at trafikken måtte ”ligge stille” mens marchen foregik!

Vi havde flere gange talt om at køre til Abu Dhabi for at se The Grand Mosque, men det var aldrig blevet til noget, så nu skulle det være. Det var imponerende – den er så smuk og enkel.

Da tiden nærmede sig, at jeg skulle tilbage til DK, besluttede vi at forlænge min tur med 3 dage, så jeg var i Dubai på Sørens fødselsdag. Når vi nu ikke fik bryllupsdag sammen, kunne vi da i det mindste holde hans fødselsdag sammen 😉

Den 10/11 gik turen så tilbage til det kolde nord. Det var noget af en omvæltning at lande i 5° varme, når man var steget ombord i flyveren omkring midnat i 29°.

Eneste ”nedtur” i forbindelse med denne rejse var, at vi faktisk havde billetter til Cirque du Soleil i Herning d. 24/10. Heldigvis kunne Nickie og Allan overtage billetterne – de havde vist en dejlig oplevelse 🤩

Det lykkedes mig at "redde" nogle få Vindrue klaser - de er nu "lavet om til" dejlig vindrue gele 😀

Den første uge tilbage i DK er overvejende gået med at få styr på adventsgaver – og så firmaets regnskab!!!

Begge dele er nu ”klaret”, så de øvrige juleforberedelser kan få lidt plads 😲

***************************************

Now I finally found time to write a little on my website again 🙂

Before the mentioned trip to Dubai, I was attending a few birthdays and family gatherings - we also had 39-year wedding anniversary that we had to spend in different countries. Luckily I had a visit from Nickie and Allan on the day - and Line and Casper the day before, so a little festivity there was 🙂

In early October I also had the car in for repair - I had the misfortune to run on a boulder a few months before. This had led to some nasty scratches on the right side. And it had to be repaired before it really was winter. Subsequently, it is also as good as new 🤩

I also cleaned up a bit in the garden - including taking in the garden furniture - there was not a greater chance that they would be used more this year.

The 17/10 I was heading for warmer climes - 3 weeks in Dubai was a tantalizing thought on top of a cold summer 🙂  This time of the year it is a great place to stay.

We had a clean nostalgic trip with visits to the "known places". A single concert was also on the program - very large though it was indoors in a hall at the Dubai World Trade Centre. We should see Enrique Eglesias - and the concert itself was fine although somewhat short (1 hour), but the event itself was the worst we have experienced in Dubai.

Furthermore, we had the pleasure that Casper spent a few days with us before he was going back to Saudi. So we decided - as one of the experiences - to take him up in the "world's tallest building" Burj Khalifa 🙂  We did not mind reliving the trip 😀

Another "tradition" is The Pink Walkathon - a walk of a few miles for the breast cancer course.
We have participated in it before, and as it was while we were there, we would - of course – attend again. Unfortunately - I think - they had changed the route to be around a large park, formerly they blocked streets around where we lived. I think it gave greater focus on the matter, as it meant that traffic had to "be quiet" while the march was going on!

We had spoken several times about driving to Abu Dhabi to see The Grand Mosque, but it never got off the ground, so now was the time.It was impressive it is so beautiful and simple.

As the time approached, when I was supposed to go back to DK, we decided to extend my trip by 3 days, so I would be in Dubai on Søren's birthday. When we did not get to spent our anniversary together, we could at least spend his birthday together 😉

On November 10th I was heading back to the cold north. It was something of a revolution to land in 5°C, when I had boarded the plane in around 29°C at midnight.

The only "downer" in connection with this trip was that we actually had tickets to Cirque du Soleil in Herning on 24/10. Fortunately, Nickie and Allan could use the tickets – I think they had a wonderful experience J

The first week back in DK is predominantly gone to get a handle on Advent gifts - and the company's accounts!

Both are now "done", so the other Christmas preparations can get a little space 😀

Onsdag d. 26/9 2012

I går var det 52 år siden, jeg blev konfirmeret 😮 det er næsten uforståeligt, jeg husker dagen, som var det sidste år 🙂

 

Der er sket mange ting i de 52 år. Mine forældre og bedsteforældre er døde, jeg har været gift i 39 år (næste måned) og har fået 4 børn - der nu er voksne - og jeg har selv børnebørn.  I dag er jeg Folkepensionist efter godt 40 år på arbejdsmarkedet som sygeplejerske.

Det er underligt at tænke på de mange år, de mange ting, der er sket – godt og mindre godt mellem hinanden.

 

Alt i alt er der flest gode oplevelser – og sådan er vel livet for de fleste mennesker?

 

Tilbage til nutiden – Søren er stadig på job i Mellemøsten. Her i oktober har han en ”pause” i sit job, og vi har besluttet at holde ferie sammen i Dubai. Så inden ret længe vil jeg tage ned til varmen og solen i et par uger 🙂

 

Efteråret er for alvor startet. De seneste par uger har været præget af regn og blæst. Der er dog én god ting ved efteråret - selv når det er vådt - muldvarpe og myrer går i ”hi”. Så er ”kampen” med/mod dem da slut for i år 🙂

 

Jeg havde en fornemmelse af at denne sommer (juni, juli, august) har været mere kølig og våd end ”normalt”. Ifølge Meteorologisk Institut er denne oplevelse ikke helt ved siden af. De skriver på deres hjemmeside: ”Koldeste sommer siden år 2000. Vådere og mere solfattig i forhold til perioden 2001-2010”.

 

*********************************

 

Yesterday it was 52 years since my confirmation 😮 it is almost incomprehensible, I remember the day like it was last year 🙂

 

Many things have happened in these 52 years. My parents and grandparents has died, I have been married 39 years (next month). I have 4 children – now grown-ups – and I have grandchildren. Today I am retired after more than 40 years working as a nurse.

 

It’s weird to think of all those years, the many things that have happened – good and less good among each other.

 

All in all it’s mostly good things – and this is probably how life is for most people?

 

Back to present time – Søren is still on job in the Middle East. In October he has a “pause” in his job and we have decided to spend the time together in Dubai. Therefore I soon will travel south to the heat and sun for a couple of weeks 🙂

 

Autumn is really started now. The last couple of weeks have been marked by rain and wind. There is one good thing about autumn though – even if it’s wet – moles and ants go into “winter hiding”. Then the “fight” with/against them is over for this year 🙂

 

I had a feeling that this summer (June, July and August) had been cooler and more wet than “normal”. According to the Meteorological Department this experience is not quit incorrect. They write on their website: “Coldest summer since the year 2000. Wetter and less sunny compared to the period 2001-2010”..

Onsdag d.5/9 2012

Så er sommeren ”pludselig” forbi – ifølge kalenderen startede efteråret 1. september. Ikke at der har været meget sommer i år 😥 de rigtig gode dage med tørvejr, sol og varme har været få, men heldigvis har der da været dage, hvor vejret har været nogenlunde.

 

I sidste indlæg skrev jeg, at Søren ville komme en kort tur til DK i slutningen af juli. Det blev imidlertid udsat, så det endte med, at han først kom den 21. august – dagen efter, jeg var tilbage fra Spanien.

 

Mine 10 dage sammen med Maria, Michael og børnene var dejlige. Vejret var dejligt - de fleste dage med sol. Alle skibene fra ”The Tall Ships Races” lå i A Coruña havn fra 10-13/8. Vi kørte ind for at se dem lørdag d. 11/8. Det var muligt at komme ombord på flere af dem – og der var lange køer af ventende ved dem alle. Vi var ombord på et stort skib fra Mexico. Skoleskibet ”Danmark” deltog også, men de havde desværre lukket for besøgende, da vi kom derind.

 

Maria og jeg skulle til A Coruña for at købe ind mandag d. 13/8, og planen var, at vi ville køre ud for at se, når alle skibene sejlede videre til Dublin. Desværre blev afsejlingen udsat 24 timer p.g.a. dårligt vejr, så vi fik ikke set de store skibe med sejlene sat 😥

 

Tirsdag d. 14/8 var det Michaels 40-års fødselsdag. Han skulle på arbejde, men kom tidligt hjem. Der var fint pyntet, da han trådte ind af døren 😉 Maria havde fået lavet en flot kage pyntet med en Ipad lavet af noget sukkerstads 🙂

 

Jeg var tilbage i DK igen d. 21/8, og dagen efter kom Søren hjem. Det var dog en meget kort tur, idet han skulle afsted igen d. 2/9, så det blev 12 travle dage.

 

Casper har også været hjemme på en kort tur – nogle dage forskudt i forhold til Søren - så han skal afsted igen på torsdag. Denne gang skal de dog ikke arbejde samme sted. Casper skal ned og gøre arbejdet i Qassim færdigt, og Søren er videre til det næste job, der er hhv. i Jeddah og Dammam.

 

**********************

 

Now summer has "suddenly" past - according to the calendar autumn started September 1st. Not that there was much summer this year 😥 the great days with sun and heat have been few, but fortunately there has been days, where the weather has been fairly.

In the last post I wrote that Søren would come to Denmark for a short trip in late July. However, it was postponed, so it ended up being August 21st - the day after I was back from Spain.

My 10 days with Maria, Michael and the children were lovely. The weather was nice- mostly sunny days. All the ships from "The Tall Ships Races" were in A Coruña harbor from 10-13/8. We drove in to see them Saturday 11/8. It was possible to come aboard several of them - and there were long queues of people waiting in front of all of them. We were aboard a large ship from Mexico. Training Ship "Denmark" also participated, but they were unfortunately closed to visitors, when we got there.

Maria and I had to A Coruña to shop on Monday13/8, and the plan was, that we would drive out to see, when all the ships continued to Dublin. Unfortunately, departure was postponed 24 hours do to bad weather, so we did not see the big ships with all sails set 😥


Tuesday 14/8 was Michael's 40-years birthday. He was at work, but came home early. The house was nicely decorated,when he came in the door 😉 and
Maria had bought ​​ a beautiful cake decorated with an Ipad made ​​ of some sugar stuff 🙂

I was back in Denmark again on August 21st, and the next day Søren arrived. It was a very short trip, as he had to go back on September 2nd. It was 12 very busy days.

Casper has also been home on a short trip - a few days offset from Søren. He is going back again on Thursday.This time they do not work at the same place. Casper is going back to Qassim to finish the job there, and Søren is on to the next job, which is respectively in Jeddah and Dammam

mandag d. 9/7 2012

Den første ”sommermåned” (juni) er slut og vi er godt i gang med juli. Indtil videre har vejret dog ikke været alt for godt – masser af blæst, regn og lave temperaturer. Men enkelte gode dage har der dog også været 🙂

 

De seneste 3 uger har der været en sand muldvarpe plage i græsplænen mod vest – vi har ellers ikke haft dem der, siden haven blev lagt om i 2007. Da de første ”skud” brød frem, fik jeg én af min naboer til at lægge gift. Det hjalp også i den ene ende af plænen, men bestemt ikke i den anden. Den er nu er veritabelt ”bjerglandskab” af muldvarpeskud. Indtil videre har jeg fjernet 5 hele trillebøre jord, og nu skal jeg i gang igen, så jeg kan få slået græsset 😠

 

På den hyggelige side har maj, juni og juli budt på fødselsdage, Sankt Hans, møde med gamle kolleger og et besøg i sommerhus med Line & Casper, så det hele er ikke gået op i muldvarpebekæmpelse 😀

 

En af de mere trælse oplevelser var, da min PC brød sammen midt i maj. Heldigvis havde Casper én jeg kunne låne, indtil en ny blev indkøbt 😉

 

Søren er fortsat i Mellemøsten på job. Planen er, at han kommer hjem et par uger i slutningen af denne måned – han skal have fornyet sit visum og det kræver en tur til DK. Når han tager tilbage igen, rejser jeg en tur til Betanzos for at fejre Michael’s fødselsdag sammen med dem.

 

En anden nyhed er, at Søren har ansat/solgt Casper til et par projekter i Saudi og Kuwait. Det bliver spændende for ham – så skal han pludselig til at arbejde som elektriker igen 🙂 Hvis han – og Line – kan ”forliges” med det, vil der måske blive flere jobs i fremtiden. Line er lige nu ved at tage kørekort – det var alligevel for meget at have en bil, og så ikke kunne bruge den 🙃

Fortsat god sommer til alle mine læsere

 

******************************

 

The first "summer months" (June) is over and we are well underway in July. So far the weather has not been too good - lots of wind, rain and low temperatures. But few good days, there have been also 🙂

 

The last 3 weeks there has been a veritable plague of moles in the lawn to the west - we did not have had them there since the new garden was laid in 2007. When the first "molehills" appeared, I got one of my neighbors to put poison. It also helped in one end of the lawn, but certainly not in the other. It is now the veritable "mountain landscape" of molehills. So far I have removed 5 whole wheelbarrows dirt, and now I can start again, so I will be able to mow the grass 😠

 

On the pleasant side May, June and July offered birthday parties, Midsummer, meeting with old colleagues and a visit to a summer cottage with Line & Casper, so not everything has been about mole control 😀

 

One of the more annoying experiences was when my PC crashed in the middle of May. Luckily Casper one I could borrow until a new was purchased 😉

 

Søren is still in the Middle East on job. The plan is that he comes home a couple of weeks at the end of this month - he needs to have his visa renewed and that requires a trip to DK. When he goes back to Saudi again, I will take a trip to Betanzos to celebrate Michael's birthday with them.

 

News is that Søren has hired/sold Casper for a couple of projects in Saudi and Kuwait. It will be exciting for him - then he suddenly will be working as an electrician again 🙂 If he - and Line - can be "reconciled" with it, perhaps there will be more jobs in the future. Line is just now taking driver's license - it was just too much to have a car and not be unable to use it 🙃

Wishing a nice summer to all my readers 🤩

Torsdag d. 31/5 2012

Today I had a very serious conversation with myself 🙂

”why don’t you get anything done?”

 

Well, I thought about that for ½ an hour or so. You see, when you have no “time limit” it’s easy to say: ”well, I will do it tomorrow” – but suddenly “tomorrow” is 3-4 weeks later!

 

For the last 3 weeks my excuse was that the weather was too good to stay inside – and also there was the Giro D’Italia to watch on TV in the afternoon 😀

 

But now the weather is not too good for outside life and the Giro has finished.

 

Then I decided that now was the time to get something from my “to do list” done 🤩

 

So, at 4:15 pm today I started to clean my office and do a little change in how the furniture were placed 🤩

 

And in the end it only took me 2 hours 🙂 and now I am feeling very good for having it done 🙃

According to the calendar summer start tomorrow – hope the weather will improve to fulfill that 😉

Fredag d. 11/5 2012

Så er Søren godt i gang med sit job i Saudi. Samme dag, han tog afsted, kom Michael til DK på job. Han skulle være her i næsten 3 uger, og er lige taget hjem her til morgen – faktisk midt om natten, idet han skulle afsted herfra kl. 3:30!

 

Trods et stort arbejdspres med mange møder – også om aftenen på telefon - fik han set venner og familie også. Som sædvanlig gik de 3 uger meget hurtigt!

 

Den 29/4 var det Ina’s konfirmation, og jeg var til familiefest på Ry Park Hotel. En hyggelig eftermiddag med god mad.

 

Ugen efter var det Diana’s tur, dvs. hun ville ikke konfirmeres, men der blev holdt en fest til hendes ære – her var Michael & jeg afsted sammen. Festen foregik på Veng Klosterkro. Også her var der masser af god mad 🙂

 

Som skrevet i sidste måned, var der besøg fra USA i denne uge. Dwain og hendes mand ankom til København d. 9/5 – og til Jylland d. 10/5. Planen var at vi skulle mødes om eftermiddagen i Århus, men vejret var rigtig træls med regn og blæst, så vi mødtes i stedet på deres hotel i Hørning, hvor vi spiste frokost og snakkede nogle timer. Det var meget hyggeligt – og især at se dem ”in person”, nu har vi jo skrevet sammen gennem flere år.

 

Nu håber jeg bare på lidt bedre vejr, så haven kan få lidt tiltrængt opmærksomhed 🙂

 

 

*********************************

 

 

Now Søren well on the way with his job in Saudi. The same day he left, Michael arrived in DK on job. He should stay here for almost 3 weeks and have just gone home this morning - actually in the middle of the night, since he had to leave from here at 3:30 am!

Despite a heavy workload with a lot of meetings- even in the evening on the phone - he got time to see friends and family too. As usual the 3 weeks went very quickly!

April 29th it was Ina's (niece) confirmation, and I was at the family party at Ry Park Hotel. It was a nice afternoon with good food.

The following week – May 5th -it was Diana's (grandchild) turn, i.e. she didn’t want the confirmation part, but a celebration was held in her honor this time Michael & I was going together. The party took place at Veng Klosterkro. Again, there was plenty of good food 🙂


As I wrote last month, there were visit from the U.S. this week. Dwain and her husband arrived in Copenhagen on May 9th - and Jutland on May 10th. The plan was that we should meet in the afternoon in Aarhus, but the weather was really annoying with rain and wind, so instead of that, we met at their hotel in Hørning, where we had lunch and talked for some hours. It was very nice- especially to see them "in person", now we've written together for several years.

 

Now I just hope for a little better weather, so the garden can get some much needed attention🙂

Fredag d. 13/4 2012

Nu er der minsandten gået næsten 2 måneder siden sidste indlæg – som tiden dog flyver.

 

I marts måned var der nogle dage med dejligt forårsvejr, som lokkede os ud i haven. Søren gik i gang med at ”renovere” et forhøjet hjørne af haven, som ikke har været rørt i adskillige år. Det var fyldt med brændenælder og andet ukrudt. Nu er det blevet renset og nogle gamle fliser, vi havde liggende, blev brugt til at lave en lille ”terrasse” og trapper derop. Så nu kan vi sidde og kigge ud over markerne – og nyde en ”Sun Downer” når vejret ellers tillader det 🙂

 

Mit havearbejde bestod i at fjerne afdækningsgran, klippe stauder og luge. Dertil kom et par nye blomster i krukker. Havemøblerne blev også sat udenfor og drivhuset blev gjort klar til årets tomater. I drivhuset blev der også plads til et lille bord og 2 stole, så man kan nyde solen på dage, hvor det egentlig ikke er varmt nok til at sidde ude 😀

 

Den sidste uge i marts og starten af april var det imidlertid slut med forårsfornemmelserne. Kulde, blæst og regn vendte tilbage L og der kom igen nattefrost, hvilket nogle af de nye krukkeplanter ikke var så glade for 😥

 

Fra 2. – 4. april var vi på mini cruise til Oslo sammen med Allan, Nickie og Sofie. Allan havde vundet billetterne i en telefon konkurrence 🙂 Vi tog afsted fra Horn tirsdag morgen, og havde tid til at spadsere lidt på Langelinje i København – og se Den lille Havfrue – inden det var tid til at gå om bord. Vi ankom til Oslo næste morgen kl. 9:45, der var nu 6 timer til sightseeing. Vi startede med en tur på Akershus – Oslo’s gamle borg anlæg. Dernæst gik turen til Karl Johan – den lange hovedgade, der fører op til konge slottet. Efter at have set slottet på nærmere hold, spiste vi frokost på ”Friday’s” i dejligt solskin, så vi kunne sidde udendørs.

 

Så var det tid til at søge ned mod havnen igen. Turen gik forbi National Testret og Oslo Rådhus. Nede ved havnen igen fik vi øje på en meget speciel bygning, det så ud som om folk gik på taget, så det måtte vi lige se lidt nærmere på. Det viste sig at være Operaen. Vi nåede tilbage til skibet i sidste øjeblik 🙂 turen til opera huset tog lidt længere tid end beregnet.

Maden ombord havde vi bestilt hjemmefra - buffet både aften og morgen. Det var virkelig godt, tror aldrig jeg har set så meget forskelligt på en buffet!

 

Vi havde besluttet at blive i København nogle timer, inden vi kørte hjem. Da vi havde fået parkeret, startede vi med at gå en tur i Rundetårn, og derefter videre til Amalienborg Slotsplads. Frokosten blev indtaget på Café Phønix på Kultorvet – også i dejligt solskin. Efter frokost gik turen til Vor Frue Kirke – her står Thorvaldsens figurer af Jesus og de 12 Apostle, samt Dåbsenglen (vi så gips udgaverne på Thorvaldsens museum for nogle år siden).

 

Da vi går tilbage ad Gothersgade til P-huset, ser der ud til at være noget ballade i den modsatte ende af gaden – der er masser af politi. Det viser sig at være utilfredse Brøndby tilhængere (der er kamp mellem FCK og Brøndby i parken kl. 18). Heldigvis skal vi ind ad en gade lige inden ”balladen”. På vej over Sjælland hører vi i radioen at balladen var eskaleret og at politiet havde lukket hele Gothersgade!

 

Det var en rigtig skøn tur, og vi var utroligt heldige med vejret – tilsyneladende var vi de rigtige steder på det rigtige tidspunkt – vejrudsigten for DK så ellers ikke for god ud i påskeugen.

 

I denne uge har vi været i Århus Teater og se Chess – en rigtig flot forestilling. Maria Lucia er rigtig god som Florence.

 

Søndag er der igen musical på programmet. Vi skal i Musikhuset og se Grease sammen med Casper & Line.

 

Den 23/4 tager Søren til Saudi på job, så konfirmation og nonfimation (Ina & Diana) går han desværre glip af 😥

 

I næste måned kommer én af min mors amerikanske grandkusiner til DK (de er på Europa-tur), og forhåbentlig bliver der tid til at vi ses, selv om deres tur virker noget komprimeret!

 

***********************************

 

Now almost 2 month has gone since the last post - as time flies.

In March, there were some days with pleasant spring weather that lured us into the garden. Søren began to "renovate" an elevated corner of the garden, which has not been touched for several years. It was filled with nettles and other weeds. Now it's been cleaned and some old tiles that we had lying around, was used to create a small "patio" and the stairs up there. So now we can sit and look out over the fields - and enjoy a "Sun Downer" as long as the weather allows it 🙂


My gardening consisted in removing hedging spruce, cut perennials and weeding - in addition a few new flowers in pots. Garden furniture was also taken out and the greenhouse was prepared for this year's tomatoes. In the greenhouse I also made room for a small table and 2 chairs, so we can enjoy the sun on days when it is not really warm enough to sit outside 😀

The last week of March and beginning of April the feeling of Spring coming took an end. Cold weather, strong wind and rain returned 😠 and also night frosts came back, which some of the new plants were not so happy about 😥

From the 2nd – 4th of April we were on mini-cruise to Oslo/Norway together with Allan, Nickie and Sofie. Allan had won the tickets in a phone competition 🙂 We took off from our house on Tuesday morning and had time to walk a little on Langelinje in Copenhagen - and see The Little Mermaid - before it was time to go on board. We arrived in Oslo the next morning at 9:45 am, now we had 6 hours for sightseeing. We started with a tour of Akershus - Oslo's old fortress. Then we went to Karl Johan - the long main street that leads up to the Royal castle. After a closer look on the Royal Castle, we had lunch at "Friday's" in bright sunshine, so we could sit outside.

Then it was time to head down towards the harbor again. We went past the National Theater and Oslo City Hall. Down by the harbor again, we caught sight of a very special building; it looked as if people walked on the roof, so we needed to have a closer look. We found out it was The Opera. We came back to the ship at the last moment 🙂
the walk to the opera house took a little longer than intended.

The food on board, we had commissionedfrom home -buffetbothevening andmorning.It was reallygood;thinkI've never seenso many different thingsatabuffet!


We had decided to stay in Copenhagen a few hours before we drove home. After we had parked the car, we started with a walk to the Round Tower, and then proceed to Amalienborg Palace Square. Lunch was taken at Café Phoenix in Kultorvet - again in bright sunshine. After lunch we went to Church Our Lady - here Thorvaldsen statues of Jesus and the 12 Apostles can be seen and also the baptizing font – Dåbs englen/baptismal angel (we saw plaster versions at the Thorvaldsen Museum a few years ago).

As we walk back along Gothersgade to where we parked, there seems to be some trouble at the opposite end of the street - there was lots of police. It turns out to be disgruntled Brøndby fans (there is match between FC Copenhagen and Brøndby in the Park at 6 o’clock pm). Fortunately, we turn left just before the "fuss".
On the way over Zealand we hear on the radio that the trouble had escalated and the police had closed all Gothersgade!

It was a really wonderful trip and we were incredibly lucky with the weather - apparently we were the right places at the right time - the weather forecast for DK did not look too good in Easter week.

This week we have been in Aarhus Theatre to see “Chess” - a really nice show.
Maria Lucia is really good as Florence.

Sunday we have another musical to see.
We are going to The Concert Hall I Århus to see “Grease” together with Casper & Line.

The 23rd of April Søren travels to Saudi on a job.

 

Next month one of my mother's American grand cousins comes ​​ to the DK. (they are on a European tour), and hopefully there will be time for us to meet, although their trip seems somewhat compressed!

Torsdag d. 16/2 2012

Februar har budt på ”rigtig” vinter med frostgrader både nat og dag – nogle nætter ned til mellem -17° og -20° - men her hvor vi bor, har der ikke været meget sne. Den smule der var, er forsvundet de sidste par dage, hvor temperaturen har været på plussiden om dagen. Denne kolde periode har vist at pengene til det nye oliefyr var godt givet ud 🙂

 

I slutningen af januar fandt vi et tilbud på at få termograferet isoleringen på loftet gratis, for at se kvaliteten af den isolering, vi havde deroppe. Det var delvis en negativ oplevelse, generelt var vores isolering for dårlig, og i den ende af huset, hvor vi ikke havde fjernet gulvbrædderne, var det helt galt. Målingen blev fortaget på en dag med et par graders frost udenfor, men alligevel var der plusgrader flere steder på loftet 😥 Vi besluttede at bestille et tilbud på efterisolering. Det kostede temmelig mange penge, men med udsigt til at spare olie, slog vi til. Det betød, at Søren igen måtte på arbejde på loftet, idet de resterende gulvbrædder skulle fjernes.

 

Hele isolerings arbejdet incl. vindafskærmning, nye gangbroer og indblæsning af et glasulds produkt blev klaret på 8 timer – det var nogle yderst effektive folk 😉

 

Nu har den nye isolering ligget der i 3-4 dage, og der ser ud til, at olieforbruget er faldet i forhold til de sidste dage før den nye isolering blev lagt – og temperaturerne udenfor har været sammenlignelige.

 

Den seneste måned har jeg igen arbejdet lidt med mit slægtsforskningsprojekt – overvejende på min bedstefars side. Jeg har fået kontakt med et barnebarn til hans ældste bror, og også efterkommere efter hans ene søster. Det har givet mange nye oplysninger, og da jeg altid forsøger at verificere nye oplysninger (via kirkebøger og folketællinger), stødte jeg også på flere nye oplysninger om andre af hans søskende.

 

Også min mors biologiske mor Amalie Lønne fik et ”fornyet eftersyn”. Jeg Googlede hendes navn og fandt et par sider med oplysninger om hende. Det fremgik af siderne at 2-3 af min mors halvsøskende tilsyneladende endnu var i live. Jeg skrev til webmasteren på én af siderne – vel vidende at familien måske ikke havde kendskab til eksistensen af endnu en datter – i håbet om at få lidt flere oplysninger. Jeg fik hurtigt svar fra ham med adressen på en halvbror – han er 82 år og bor i Vordingborg. Vedhæftet mail’en var der også et fotografi af Amalie, hendes mand og 6 børn. Så for første gang har jeg set, hvordan hun ser ud 🙂 Der er stor lighed mellem min mor og den ældste datter på fotoet.

 

************************************

 

February has shown "real" winter with freezing temperatures day and night - some nights down to between -17° and -20° - but where we live; there has not been much snow. What little there was, has disappeared the last couple of days, where the temperature has been on the plus side during the day. This cold period has shown that the money for the new boiler was well spent 🙂

In late January, we found an offer of getting a thermography made of the insulation in the attic for free - to see the quality of the insulation already up there. It was partly a negative experience, in general, our insulation was too poor, but in that end of the house, where we had not removed the floorboards, it was really poor. The measurement was conducted on a day with a couple of degrees below zero outside, but yet there was plus degrees in several places 😥
 We decided to ask the prize for extra insulation. It costs quite a lot of money, but since we can save oil, we accepted. This meant that Søren again had to work in the attic removing the remaining floor boards.

The entire insulation work incl. wind shielding, new walkways and blowing in a glass wool product was done in 8 hours - it was some highly effective people 😉


Now, the new insulation has been there for 3-4 days and it seems that oil consumption has fallen - compared to the last days before the new insulation was laid - and the temperatures outside have been comparable.

The last month I again worked a little with my genealogy project - mainly on grandfather's side. I have got in contact with a granddaughter of his eldest brother, and also the descendants of one of his sisters. This has provided much new information, and as I always try to verify the new information (through the church records and censuses), I also found more new information on other of his siblings.

Also my mother's biological mother Amalie Lønne got a "re-inspection." I Googled her name and found a couple of pages with information about her. According to these pages apparently 2-3 of my mother's half siblings are still alive. I wrote to the webmaster of one of the pages – well knowing that the family might not have knowledge of the existence of yet another daughter - hoping to get some more information. I got a quick response from him with the address of a half-brother - he is 82 years old and lives in Vordingborg. Attached the mail, there was a photograph of Amalie, her husband and 6 children. So for the first time I have seen how she looks 🙂
There is great similarity between my mother and the eldest daughter in the photo.

Mandag d. 16/1 2012

Vi skal på week-end på Sophiendal Gods. Vi tager afsted ved 13:30-tiden, og da der jo ikke er så langt, ankommer vi til Godset kl. 14:10.

Efter at have tjekket ind – vores værelse hedder ”Baronens værelse” 🙂 - går vi en lille tur ud for at se på omgivelserne. Trods det fine vejr, er det dog noget koldt, så det bliver ikke nogen lang tur. Vi glemte at skrue op for varmen på værelset 😥

Vi går derefter en tur gennem bygningen for at se, hvad der er i de forskellige rum. I havestue og Riddersal er der ved at blive dækket op til aftensmaden – meget flot opdækning 🤩 I kælderetagen er der en lille ”butik” med bl.a. porcelæn og glas, en kaffestue, hvor der er gratis kaffe og kage til gæsterne 🙂

 

Det er også i kælderen, der er et stort rum til den senere vinsmagning kl. 16 (også gratis for gæster (75 kr. for ikke-gæster)). Vi sætter os for at få kaffe og kage. Inden vinsmagningen er vi lige en lille tur udenfor for at få en smøg (der må kun ryges udendørs).

 

Vinsmagningen i dag er en hvidvin (Sauvignon Blanc) fra Rumænien, en rødvin fra Italien (Corvina Veronese), og en dessertvin lavet på Pinot Noir. Der ender dog med også at blive en fjerde vin – en rødvin fra Rumænien (Cabernet Sauvignon), da nogle gæster har efterspurgt den 🙂


Hvidvin Rumænien: den havde en flot duft, men var lidt smagløs

Rødvin Italien: flot kraftig vin med god smag (vi valgte den igen til vores aftensmad 🙂 )

Rødvin Rumænien: også en god vin – meget fin dugt og smag.

Dessertvin: nu er dessertvine jo ikke lige det, vi holder mest af, men smagen var god om end lidt sød.

 

Vintjeneren fortæller lidt om de forskellige vine samt godsets historie, mens vi smager. Efterfølgende kan man blive siddende så længe man vil og drikke fra de flasker, der er åbnet 😀

 

Ved 17:30-tiden går vi ud for at holde rygepause. Vi hører et jagthorn og går efter lyden for at se, hvad der foregår. Det er dagens jagt, der afsluttes bag hovebygningen. Der er samlet ca. 15 jægere med et uvist antal fasaner liggende på græsset 🙂

 

Vi går derefter op på værelset for at slappe lidt af, inden det er tid til aftensmad - vi har bestilt bord til kl. 19:30. Der er temmelig koldt, så vi får skruet op for varmen!

 

Der skal spise både i Havestuen og i Riddersalen – vi har fået bord i Riddersalen 🙂


Da tjeneren kommer med menukortet, viser vi ham gavekortet (som anvist af receptionisten). Faktisk er vores gavekort kun til 2 retter, men da tjeneren har sagt, at vi kan vælge 3, får vi det uden ekstra pris 😉

 

Vi vælger:

Indbagte tigerrejer med syltet Fennikel 

Krondyr ryg med diverse tilbehør

Oste tallerken/Blodappelsintærte m/ Kahlua is

 

Dertil som nævnt en Corvina Veronese og en kande vand.

 

Da vi har bestilt, får vi et glas mousserende vin og en lille laksemousse ”bid” - on the house!

 

Maden er fantastisk (”normalpris” for 3 retter er 398 kr.) Middagen afsluttes med kaffe, som vi heller ikke skal betale for!

 

Ved 23-tiden er vi tilbage på værelset – temperaturen er nu mere behagelig J Går i seng og ser lidt TV (det sidste af Sex and the City), der er ikke meget at vælge mellem, men er nu også temmelig hurtigt klar til at sove!

 

Vi står op lidt over 8, og går ned for at spise morgenmad. Det er en stor buffet med selvbetjening.

 

Tjekker ud kl. 10 og kører hjem. En dejlig week-end er slut.

 

************************************

 

We're going to spend the week-end at Sophiendal Gods. We leave our house at 1:30 pm, and since it’s very far, we arrive at the estate at 2:10 pm.

After having checked in - our room is called "The Barons room" 🙂 - we a walk outside to see the surroundings. Despite the fine weather, it is somewhat cold, so it was not a long walk. We forgot to turn up the heating in the room before we left 😥

Afterwards we take a walk through the building to see what is in the different rooms.
In the garden room and great hall tables are being covered up for dinner - very nice table setting 🙂 In the basement there is a small "shop" with things such as porcelain and glass, a coffee lounge, where complimentary coffee and cake is served for the guests 🙂

It is also in the basement, there is a large room for the later wine tasting at 4 pm. (also free for guests).
We sit down to have coffee and cake. Before wine tasting, we are just a short walk outside to get a cigarette (smoking is only permitted outdoors).

Wine tasting today is a white wine (Sauvignon Blanc) from Romania, a red wine from Italy (Corvina Veronese) and a dessert wine made from Pinot Noir grape. As it happened,
we also tasted a fourth wine - a red wine from Romania (Cabernet Sauvignon) as some people had asked for the 🙂

White wine, Romania: it had a nice scent, but was a bit tasteless
Red wine, Italy: beautiful powerful wine with good taste (we chose it again for our dinner 🙂 )
Red wine, Romania: also a good wine - very nice scent and taste.
Dessert wine: dessert wines are not exactly what we like best, but the taste was good -although a little sweet.

The wine waiter tells little about the different wines and the estate's history, while we taste. Subsequently, you can stay as long as you want and drinking from the opened bottles 😀

At 5:30 pm we go out to have smoke break. We hear a hunting horn and follow the sound to see what happens. The day's hunt ends behind the head building. Here 15 hunters are gathered together with an unknown number of pheasants lying on the grass 🙂

After that we go to our room to relax a bit before it's time for dinner - we've booked a table for 7:30 pm.
There is quite cold in the room, so we get the heating turned up!

Dinner is served both in the garden room and in the great Hall - we've got a table in the great Hall 🙂


When the waiter brings the menu, we show him the gift certificate (as advised by the receptionist).
In fact, our gift card is only for to 2 dishes, but since the waiter already had told us, that we could choose 3, we got that - at no extra cost J😀

We chose:
Baked tiger prawns with candied fennel
Venison back with various accessories
Cheese plate / Blood Orange Tart w/Kahlua ice

Furthermore, as mentioned, a Corvina Veronese and a jug of water.

After we had ordered, we get a glass of sparkling wine and a small salmon mousse "bite" - on the house!

The food is fantastic ("normal price" for 3 courses is DKK 398). The dinner ends with coffee, also without extra charge!

Around 11 pm we are back in the room - the temperature is now more comfortable 🙂


The next morning we wake up a little after 8 am and goes down to have breakfast.
It is a great buffet with self-service.

Checking out at
10 am, and drives home. A wonderful weekend is over.

 

 

 

Tirsdag d. 10/1 2012

Det nye år er startet – og vinteren dette år ser ud til at blive ”mild”. I hvert tilfælde, hvis man sammenligner med de 2 foregående år, hvor mængder af sne var hverdag 🙂

 

I mit sidste indlæg glemte jeg at skrive, hvor dygtig Miriam var blevet til engelsk, og hvor opfindsom hun var, hvis hun ikke lige kendte det rigtige ord! F.eks. var der en dag hun skulle bruge en limstift – UPS 🤔 For at spørge mig pegede hun på tapen og sagde ”ikke dette, men” – på den måde kunne jeg regne ud, at hun mente ”Glue” – og sådan var der mange ”episoder” i løbet af de 2 uger, de var her. Det er skønt – og nu er Matias også begyndt at lære engelsk 🙂 indtil videre er ”samtaler” dog mere intuitive med vores sparsomme spanske og ”fingersprog”… Hvis han hører noget engelsk gentager han dog alt 🙂 så han lærer det nok snart!

 

Den 1/1 måtte juletræet ud – det havde så også stået inde i 14 dage. Da jeg tog pynten af, fulgte en god del af grannålene med 😎 og ”sporet” ud var umiskendeligt 😀 resten af jule pynten blev taget ned 6/1 – dog på nær lyskæderne udendørs….

 

På min fødselsdag 14/1 har vi besluttet at bruge én af vores julegaver – Middag for 2 – kombineret med et slotsophold i week-end’en på Sofiendal Gods i Veng v/Skanderborg. Det glæder vi os meget til. Familie/venne sammenkomst er udsat til week-end’en efter.

 

*********************

 

The new year has started - and winter this year seems to be "mild". At least compared with the 2 previous years in which, there was large amounts of snow every day 🙂

In my last post I forgot to write how skilled Miriam had become in English, and how inventive she was, if she did not know the right word! For example: there was one day she needed a glue stick- UPS 🤨
To ask me, she pointed at the tape and said "not this, but…" - that way I could figure out that she meant "glue" - and like this there were many other "episodes" during the 2 weeks they were here.  It's wonderful- and now Matias also begun to learn English 🙂 so far the "conversations" are more intuitive - with our meager Spanish and "fingerlanguage"... If he hears something English, he repeats, however, everything 😀 so he will learn soon enough!

January 1st the Christmas tree had to get out– at that time, it had been in the house for 14 days. When I removed the decorations it was followed by a good portion of spruce needles
 🙂 
and "track" was unmistakably all the way out 😀  the
rest of the Christmas decorations were taken down January 6th – except the outdoors lights ....

On my birthday – January 14th - we have decided to use one of our Christmas presents - Dinner for 2 - combined with a castle stay during the week-end at Sofiendal Gods in VengV/Skanderborg. We look forward to that - very much. Family/friends reunion has been postponed until the week-end after.

Fredag d. 30/12 2011

Så er december næsten gået og det nye år står for døren. Det har - som sædvanlig - været en travl måned med julegave indkøb og andre forberedelser til juletiden. Det er også en hyggelig tid med lys og andet pynt i vinduerne og nisserne, der titter frem alle steder 🙂

 

Maria, Michael, Miriam og Matias kom til DK d. 17/12 for at fejre julen sammen med os, så der blev fyldt godt op i huset – heldigt at vi har et stort hus med plads til alle 😀

 

Søren & jeg var i Musikhuset i Århus og se den danske musical udgave af ”Mama Mia” d. 19/12 – det var en fantastisk forestilling.

 

Dagene op til juleaften gik med besøg hos/af resten af familien, som skulle holde juleaften andre steder. Juleaften var traditionel med and & flæskesteg, juletræ & sang – og selvfølgelig mange gaver 🤩 Første juledag var en ”stille dag”, hvor børnene legede med deres julegaver og vi spiste en god frokost. Anden juledag var der til gengæld fyldt godt op i huset til julefrokost for 14 personer 😉

 

Tredje juledag var vi en tur i Den gamle By, hvor juleudstillingerne stadig havde åbent – det var meget hyggeligt – selv om alle cafeerne holdt lukket, så vi fik ikke frokost, som vi havde regnet med 😥

 

Michael, Maria og børnene rejste hjem i går, så der er nu meget stille i vores hus 🙂 Det har været 12 dejlige dage, som selvfølgelig gik alt for hurtigt

 

*******************************

 

Now December is almost gone and the New Year is coming. It has, as usual, been a busy month with Christmas shopping and other preparations for Christmas. It is also a nice time with lights and other decorations in the windows and the elves, who peep out everywhere🙂

Maria, Michael, Miriam and Matias arrived in DK on December 17th to celebrate Christmas with us -luckily we have a big house with room for everybody😀


Søren & I was in the Concert Hall in Århus to see the Danish musical version of "Mama Mia" on December 19th- it was a fantastic show.

Days leading up to Christmas Eve were spent visiting the rest of the family that would be elsewhere on Christmas Eve. Christmas Eve was traditional with duck & pork, Christmas tree & songs -and of course a lot of gifts 🤩
First Christmas Day was a "quiet day", where the children played with their Christmas presents and we had a good lunch. Boxing Day, however, the house was well filled up for Christmas lunch for14 people😉

Third day of Christmas, we went to visit “Den gamle By” (The Old Town),where the Christmas exhibitions were still open - it was very nice - although all the cafes kept closed, so we did not have lunch as we had anticipated 😥
(for info on The Old Town: www.visitaarhus.com )

Michael, Maria and the children went home yesterday, so there is now very quiet in our house 🙂
It's been 12 wonderful days, which of course passed far too quickly

Fredag d. 16/12 2011

Som tiden dog flyver – nu er der næsten gået 6 uger siden, jeg skrev sidst 😮  Tiden er gået med juleforberedelser ude og inde. Der skulle sættes lys på træer og i vinduer, nisser og andet julepynt skulle findes frem. Der skulle bages småkager, koges klejner og bages brød, og laves julekonfekt – nå, ja og så skulle der selvfølgelig købes julegaver til store og små 🤩

 

Så det har været travle uger, men nu er alt også ved at være på plads, og vi er klar til at ”spaniolerne” kommer i morgen.

 

******************************

 

How time flies – now it has been almost 6 weeks since I wrote last 😮 Time has passed with Christmas preparations inside and outside. There should be lights on trees and in the windows, gnomes and other ornaments to be taken out of their boxes. Biscuits and bread were baked, and ​​ Christmas sweets were made - oh, yes and of course Christmas presents should be purchased for big and small 🤩

So, it has been very busy weeks, but now everythingis done and we are ready to "Spaniards" to arrive tomorrow.

Lørdag d. 5/11 2011

I begyndelsen af oktober bestilte vi et nyt oliefyr – med de stadigt stigende oliepriser var det gamle ikke effektivt nok.

 

Installationen krævede dog en del forarbejde (af Søren 🙂 ), idet der skulle laves en masse rørarbejde. Tidligere havde vi varmvandsbeholderen i kælderen og oliefyret i garagen, men det nye fyr har indbygget varmvandsbeholder, så den gamle skulle nedlægges. Det meste af rør installationen til såvel radiatorer samt varmt vand skulle derfor ændres.

 

Første trin var at få bestilt de nødvendige materialer – det blev gjort online. I week-end’en i uge 40 gik Søren så i gang med at bryde garagegulvet op og grave ned til passende dybde til diverse rør – et kæmpearbejde. Desuden skulle der laves hul i 2 mure (garage/fyrrum og garage/kælder).

 

Så skulle de nye rør/slanger lægges og hullet lukkes igen. Næste trin var at klargøre nye rør/slanger i det meste af kælderen – hvilket er et større ingeniørarbejde!

 

Efter 2½ uge var det hele klart – og det nye oliefyr var ankommet. Vi havde aftalt installation til 27/10, men desværre blev det udsat en uge p.g.a. sygdom. Den 2/11 var så den store dag. Den gamle installation blev tømt for vand og arbejdet med at installere det nye kunne gå i gang. Der kom 2 mand fra EnergiService – de skulle afinstallere det gamle fyr og installere det nye. Allan & Casper kom for at hjælpe Søren med tilslutningerne i kælderen.

 

Efter en meget intens dag, var der igen varme i radiatorerne og varmt vand ved 17-tiden 🙂

 

I den uge, der gik p.g.a. den aflyste aftale, fik Søren forberedt installation af udendørs lys på huset – hele vejen rundt. Vi har bestilt lamperne, men de er ikke kommet endnu. Der er også blevet lavet en udendørs stikkontakt på vest siden af huset, så vi nu kan få et juletræ med lys der også - og ikke kun foran huset 😀

 

***********************************

 

In the beginning October we ordered a newboiler for the heating system- withtheincreasing oilprices the old onewas not efficientenough.

The installationrequired, however, somepreliminary work(by Søren 🙂
) since there had to be made alot of newplumbing. Previously, we had hotwater tankin the basementandboilerin the garage, but the new boiler has abuilt-inhotwater tank,thereforethe old oneshouldbe abolished. Because of thatmost of thepipinginstallationfor bothheatingand hotwaterhad tobe changed.


The first step was to get the necessary materials ordered - it was done online. In the week-end in week40Sørenstarted tobreak up thegarageflooranddigdown to theappropriate depthfor variouspipes- aherculean task. Moreover,he had to make a hole in the2walls (garage/boiler roomandgarage/basement).

Now thenewpipes were putinand the holeclosed again.Nextstep was topreparenew pipesacross mostof the basement- which isamajorengineeringwork!

After 2½week all the workwas done - andthe newboilerhad arrived.We had arrangedinstallation forOctober 27thbutunfortunatelyit waspostponedone weekdue todisease.November 2ndwas the big day.The oldinstallationwasemptied ofwaterand work toinstallthe newcouldbegin. Two persons from Energy-Service arrived -they shoulduninstallthe oldboiler andinstallthe new.Allan &Caspercame tohelp Søren with theconnectionsin the basement.

Afteraveryintense day, we had heatingand hotwater again at about5 o’clock p.m. 🙂


In the week that passed due to the canceled agreement, Søren prepared installation of outdoor lights on the house - all the way around. We have ordered the lamps, but they have not arrivedyet.
?A n outdoor socket point on the west side of the house has been made, so now wecanhavea Christmas treewith lightsin the garden as well as in front of the house 😀

 

 

Onsdag d. 27/10 2011

I dag skulle vores nye oliefyr have været installeret, men det blev ikke til noget. Installatøren var blevet syg, hvilket selvfølgelig var synd for ham, men træls for os. Søren har brugt over 14 dage til at få alle røerene gjort klar...

nu lyder aftalen så til på næste onsdag - forhåbentlig lykkes det så 🤔

Fredag d. 7/10 2011

Så kom der foto fra vores Spaniens tur - et lille udvalg på 90 foto 

****************

Now there are photos from our trip to Spain  - a small selection of 90 photos 

Lørdag d. 1/10 2011

Efter næsten 4 uger i Spanien - på en veritabel "Vuelta Espana" - er vi nu tilbage i DK.

Heldigvis kom vi tilbage til smukt vejr med sol og over 20 gr., så vi kan "vænne" os til at det nu er efterår 😉

Billeder fra turen vil blive lagt ind, når jeg har fået dem sorteret lidt - der er over 1000 at vælge imellem 😀

***********************************************************

After almost 4 weeks in Spain, we are back in DK.

Luckily we arrived in beautiful weather with sun and 20 degrees, so we can get used to, that summer now is over 😉

Photos from the trip will be added later - there are more than 1000 to choose from 😀

Onsdag d. 17/8 2011

Så er sommeren ved at være slut – ifølge kalenderen. Meget sommer synes jeg nu ikke det har været - der har været alt for meget regn og blæst og alt for lidt sol 😥 

Søren var i Dubai et par uger, og jeg rejste ned til ham en halv snes dage, hvorefter vi fulgtes ad hjem til DK d. 11/8. Det er ikke lige den bedste årstid at være der – det er MEGET varmt både dag og nat – ydermere startede Ramadanen dagen før jeg ankom. Det lægger ekstra ”blokeringer” på udfoldelser i løbet af dagen, idet man ikke kan få noget at drikke eller spise på cafeerne i dagtimerne, og med 42° eller mere udendørs er det begrænset, hvor meget man har lyst til at være væk fra sin egen bolig – og væskeforsyningerne 🤩

Tilbage i DK igen skulle vi i gang med renoveringen af gæsteværelset. Vi havde jo nået at købe nye skabe, inden Søren tog til Qatar i slutningen af marts, så nu skulle de endelig på plads 😉 Det gik forholdsvis let til trods for vores gamle skæve hus 🙂 Der skulle også lige en ny – større – reol til, så vi kunne få plads til alle de bøger, vi havde i Dubai. Nu er vi blevet færdige, og det er bare blevet flot 🙂

Nu venter vi så bare på lidt godt vejr, så vi kan få gravet de gamle jordbær op – og plantet nogle nye.

I september tager vi på en lang ferie – næsten 4 uger – til Spanien. Vi har planlagt en tur rundt i det meste af landet 🤩  Vi starter med at flyve til Barcelona d. 5/9. Her har vi bestilt en lejebil, som skal transportere os rundt. Først skal vi et par dage til Andorra i Pyrenæerne, hvorefter turen går sydpå langs Middelhavskysten til Malaga. Her bliver vi i 5 dage, da det, vi vil se, ligger i afstande, der kan gøres på dagsture. Derefter går turen igen nordpå tæt på grænsen til Portugal. Første stop er Sevilla, hvor vi har bestilt billetter til Cirque du Soleil 🤩  jeg opdagede tilfældigt, at de havde en forestilling der lige i de dage, vi var der! Videre nordpå til Salamanca og Burgos, inden vi ”ender” i Betanzos til familiebesøg. Slutter med at køre til Madrid og flyver hjem derfra d. 30/9. Turen rundt er på knap 5.000 km, forhåbentlig med masser af oplevelser 😉

**********************************

Now summer is coming to an end – according to the calendar. I don’t think it has been much summer though – too much rain and wind and too little sun 😥

Søren was in Dubai a couple of weeks and I went down there too for 10 days. We travelled back to DK together august 11th. It’s not exactly the best time of the year to be there – it’s VERY hot day and night. In addition the Ramadan started the day before I arrived, and that puts extra “blocks” on your activities during the day, since you cannot get anything to drink or eat at the cafes during daytime, and with 42° or more outdoors it’s limited how much you want to stay away from your own house – and drinking supplies 🤩

Back in DK again we started the renovation of our guestroom. We bought new cabinets just before Søren left for Qatar late March, and now we finally had time to put them in. We also needed to buy a new – larger – rack to make space for all the books, we had in Dubai. Now it’s all finished and it looks very, very nice 🙂

As it is we are hoping for a little nice weather for some outdoor work in the garden. Amongst other things we need to dig up the old strawberries and plant some new.

We have made plans for a long vacation in September – almost 4 weeks – in Spain. The trip will take us around a big part of the country. We start out by flying to Barcelona September 5th. From here we have a rental car to bring us around. Starting by going to Andorra in the Pyrenees for a couple of days, then we go south along the Mediterranean coast to Malaga. We will stay here for 5 days, because what we want to see lies within distance for day trips. Then we head back north close to the border to Portugal. First stop is Seville, where we have ordered tickets to Cirque du Soleil 😉  By chance I discovered that there was a performance in the days, we were there. Continuing north to Salamanca and Burgos, before we end up in Betanzos for a family visit. Last part is driving to Madrid and fly home from there September 30th. The tour will be almost 5.000 km, hopefully with a lot of experiences 🙂

Onsdag d. 13/7 2011

Uha som 3 uger går hurtigt, men der har nu også været fuld fart på 😮

 

Som skrevet kom Søren til DK d. 18/6, og dagene inden vi skulle til Betanzos blev brugt til at se venner og familie. Den 23/6 gik turen så sydpå en uges tid. Ugens højdepunkt var selvfølgelig Miriam’s store dag – Primera Comunion. Efter den kirkelige ceremoni blev der holdt fest efter alle kunstens regler 🙂 Det er kutyme, at skolekammerater også inviteres til festen sammen med familien, så vi var ca. 40 mennesker – børn og voksne - til at fejre hende.

 

Vi vendte hjem igen d. 30/6 og så havde Søren lige 3 dage i DK, inden turen gik tilbage til Qatar, hvor projektets fase 1 er ved at være slut. Hvornår de skal i gang med fase 2 er endnu lidt usikkert 😥

 

Min tid går overvejende med at passe hus & have – og med en stor have, er der nok at se til på denne tid af året 😉 Desuden er der jo Tour de France, dagens etape må – så vidt det er muligt – ses 😉😀

 

*******************************

 

Three weeks pass very fast, but it has also been at full speed 😮

 

As I wrote earlier, Søren arrived in DK June 18th, and the days before we went to Betanzos/Spain were spent seeing Family and friends. June 23rd we took off to the south for a week’s time. The highlight of the week was – of course – Miriam’s big day “Primera Comunion”. After the Church ceremony a big party was held. It is customary that classmates are invited together with the Family, so all in all 40 people – children & adults – were together to celebrate Miriam 🙂

 

June 30th we returned to DK, and Søren had 3 days at home, before he returned to Qatar, where phase 1 of the project is almost done. When phase 2 starts is still somewhat uncertain 😥

 

I spent most of my time taking care of house and garden – with a large garden there is plenty to do this time of the Year 😉 In addition Tour de France is on this month, and stage of the day must – if possible – be seen 😉🙂

Mandag d. 20/6 2011

Så kom Søren til DK for en kort bemærkning, og vi har vældig travlt med at nå at se familie og venner 🙂

På torsdag tager vi til Betanzos/Spanien en uges tid i anledning af Miriams Primera Comunion.

Når vi kommer tilbage fra Spanien, har Søren et par dage i DK, før han skal tilbage til Qatar 4/7

********************************

 

Søren is in DK for a short while , and we have very busy time seeing family and friends 🙂

On Thursday we go to Betanzos/Spain for a week on the occasion of Miriam’s Primera Comunion .

When we return from Spain, Søren has a few days in DK before he returns to Qatar 4/7

Lørdag d. 11/6 2011

Nu - knap 2 uger inde i juni – må vi se i øjnene at vi nærmer os ”længste dag”, og dagene vil igen blive kortere. Halvdelen af 2011 er snart gået – hvor mon alle de dage blev af? I dag er Pinsen startet – de sidste af årets Helligdage i DK, indtil det er jul igen.

 

Om en uges kommer Søren til DK på en kort tur (ca. 2 uger), hvoraf størstedelen skal bruges på en tur til Spanien i anledning af Miriams Primera Comunion, men der vil dog også blive tid til at se familie og venner 🤩

 

Efter en skøn april med megen sol, blev maj noget af et antiklimaks med kun lidt sol og ret lave temperaturer. Juni synes dog at blive noget bedre – indtil videre 🙂

 

I den forløbne uge har jeg været på ”sandal jagt”. Mine 2½ år gamle ECCO sandaler er ved at ”synge på sidste vers”, så de skulle udskiftes. Det skulle dog vise sig at blive ret problematisk, idet sandaler i god kvalitet og str. 36 mildt sagt var en mangelvare i DK 😥 Det lykkedes dog endelig, da én forretning fik ”nye forsyninger” 🙂 Det blev til et par fra firmaet Gabor, så nu kan jeg forhåbentlig gå resten af sommeren uden at få ondt i fødderne 😀

 

I ugens løb har jeg også brugt noget tid på at få tømt nogle af kasserne med ”Dubai inventar”. Inden Søren tog til Qatar, blev nogle af de gamle skabe sat op i garagen – med henblik på opbevaring. På 3 timer lykkedes det mig at få tømt 8 kasser, og få tingene anbragt i skabene. Det er ting, der er fuldt brugbare, så jeg havde ikke lyst til bare at smide dem ud. Måske kan de bruges af andre?

 

Endelig som punktum for denne uge, fik jeg bilen støvsuget og fjernet alle de døde insekter fra køler hjelmen 🙂

 

I dag – lørdag – kommer Allan & Nickie. Allan har vist nok en plan om at gøre bil ren 😲

 

*************************************

 

Now - almost 2 weeks into June - we must realize that we are approaching the "longest day" and the days will again be shorter. Half of 2011 is soon gone - wonder where all those days are gone? Today Pentecost started - the last of this year's holidays in DK until it's Christmas again.

In about a week’s time Søren comes to DK on a short trip (about 2 weeks), most of which will be used on a trip to Spain on the occasion of Miriam’s Primera Comunion, but there will also be time to see family and friends 🤩


After a lovely April with much sun, May was something of an anticlimax with little sunshine and relatively low temperatures.
June seems to be somewhat better - for now 🙂

In the past week I've been on "sandal hunt". My 2½ year old ECCO sandals are about to "sing the last verse," so they should be replaced. It turned out to be quite problematic, while sandals in good quality and size 36 was impossible to find in DK 😥
I succeeded finally, when one shop got "resupply" 🙂 It was a pair from the company Gabor, so now I can hopefully walk the rest of the summer without getting sore feet 😀

During the week I also spent some time getting some of the boxes with "Dubai stuff” emptied. Before Søren went to Qatar, some of the old cabinets were set up in the garage - for storage. In about 3 hours, I managed to get drained 8 boxes and get things placed in the cabinets. These are things that are fully usable, so I didn’t want to throw them out. Perhaps they can be used by somebody else?
As final project for this week, I got the car vacuumed and removed all the dead insects from the hood 🙂


Today - Saturday - Allan & Nickie comes to visit. Allan has a plan to clean his car 😲Fredag d. 20/5 2011

Efter det fine påskevejr i slutningen af april med sol og lune temperaturer, blev det igen mere almindeligt dansk forårsvejr – med masser af vind og kølige temperaturer – og enkelte dage med nattefrost. De planter jeg havde købt til krukker og drivhus, måtte tilbringe en uges tid i garagen, inden de kom udenfor 😥

 

I sidste uge blev krukkerne så endeligt tilplantet – og tomaterne kom ud i drivhuset i denne uge 🙂 Selv om det nu er maj, er vejret dog stadigt meget vekslende – både hvad angår sol og temperaturer..

 

Jeg har haft fornøjelsen af at have Michael på besøg i knap 2 uger. Hans arbejde krævede en tur til DK 🤩 og i stedet for at bo på hotel i Randers, boede han hos mig – det tager kun ca. ½ time at køre til Vestas, Randers herfra. Han rejste tilbage til Spanien torsdag 19/5.

 

I dag (fredag) er Helligdag i DK (Store Bededag – se underside). Vejrudsigten sagde solskin, men lige nu er det nu mest skyer 😠 men når dette indlæg er færdigt, må jeg hellere se at komme ud og luge noget ukrudt i min have 😉 I eftermiddag kommer Sofie – hun skal passes mens far & Nickie er i København. Nickie skal deltage i et Bowling Stævne.

 

Søren er stadig i Qatar og hjemkomst stadig uvis – bortset fra vores tur til Spanien om en måneds tid 🙂

 

************************************

 

After the fine Easter weather in late April with sunshine and warm temperatures, it was again more common Danish spring weather - with lots of wind and cool temperatures - and a few days with temperatures below zero in the nights. The plants I had bought for the pots and the greenhouse, had to spend a week or two in the garage before they got outside 😥

Last week, the plants finally was planted in the pots and put outside - and the tomatoes came out in the greenhouse this week 🙂
Although it is now May, the weather is still very varied - both in terms of sunshine and temperatures ..

I've had the pleasure of having Michael on visits for almost 2 weeks. His work required a trip to the DK 🤩
and instead of staying at a hotel in Randers, he lived with me - it only takes approx. ½ hour to drive to Vestas, Randers from here. He traveled back to Spain Thursday may 19th

Today (Friday) is Holiday in DK (Great Prayer Day – see special side). The weather forecast said sunny, but right now it is now mostly clouds 😠
but when this post is finished, I better get out and hatch some weeds in my garden 😉
In the afternoon Sophie arrives - she stayes with me while her dad & Nickie is in Copenhagen. Nickie attends a Bowling Tournament.

Søren is still in Qatar and his return still uncertain - except for our trip to Spain in a month's time🙂

Onsdag d. 27/4 2011

Foråret er kommet 😀 Haven bliver smukkere dag for dag.

 

Og så blev det påske – og det mest vidunderlige vejr. Alle påskedage med fuld sol og en vind, der var til at ”leve med” 😉 Det blev til nogle dage med familien og et par dage på drømmesengen i haven med en bog 🤩  Så nu er min hudfarve næsten som sædvanlig i april – selv om jeg ikke har været i Dubai 2 gange for at optimere den 😎

 

I påsken var jeg i sommerhus 2 dage (torsdag-fredag) med Janne + familie, og søndag var det Cirkus Arena, der var på kalenderen. Det var en dejlig forestilling med mange dyr og dygtige artister.

 

Nu har ”hverdagen” så ramt os igen. De unge er på arbejde og jeg beskæftiger mig overvejende med at holde haven nogenlunde pæn.
 
Søren er stadig i Qatar – et projekt, der ser ud til at trække ud.

 

*****************************************

 

Spring has arrived 😀 garden grow prettier by the day.

And then there was the Easter holidays - with the most wonderful weather. All Easter days with full sun and a wind that was to "live with" (read: not much) 😉
I spend some days with family and some days on sun bed in the garden with a good book 🙃
So now my skin tone is almost as usual in April - although I have not been in Dubai 2 times to optimize it 😎

At Easter I was in Summerhouse 2 days (Thursday-Friday) with Janne + family, and Sunday I was at the show in the Circus Arena, together with Sofie, Nickie & Allan. It was a wonderful show with many animals and talented artists.

Now, "everyday" has "hit" us again. The young people are at work, and I deal mostly with keeping the garden fairly nice.

Soren is still in Qatar - a project that seems to last a long time.

Lyt

Læs fonetisk

 

 

Søndag d. 10/4 2011

Så er der igen gået næsten 3 uger 🤩

 

Søren rejste til Qatar på job d. 28/3 – et job som oprindeligt lød på ca. 14 dage – men som nok ender ud med at tage 3-5 mdr.!!!! Godt for firmaet 🙃 og til Michael – han skal nok komme med ned til Jer i juni. Det står helt fast 😀 Hvis jobbet ikke er slut, tager han ferie de 8 dage!

 

Så er vi nået til april, og der har da været nogle dage med dejligt vejr, så man lokkes udendørs – andre dage er mildt sagt ikke særligt attraktive klimamæssigt 😥 F.eks. 8. april, hvor jeg skulle med fly til København (generalforsamling i Pensionskassen), hvor det blæste/stormede forfærdeligt. Vi blev rystet godt og grundigt på den korte tur fra Karup til København 🙂

 

Også 8. april var Janne & Christians fødselsdag – de havde inviteret til middag dagen efter. Janne blev 45, så der måtte jo lidt ekstra til 😉 udover hendes gave, havde jeg lavet 2 ”plancher” med foto fra hun blev født i 1966 til 2004 (kobberbryllup). Jeg tror hun/familien syntes det var sjovt 🙂 Desværre havde jeg det ikke særlig godt den dag, og kunne ikke spise ret meget af den dejlige mad, der blev serveret 

 

Mit ”slægtstræ” projekt skrider fremad – jeg får mange nye oplysninger via andre folks slægtstræer. Det er morsomt at se, om de forskellige ”hints” passer med de oplysninger, jeg selv har fundet eller kan verificere via forskellige danske søgesider.

 

*********************************

 

Then again almost 3 weeks has past 🤩

Søren went to Qatar on job on 28/3 - a job which originally was estimated to around 14 days - but which probably ends out to be 3-5 months!! Good for the company 🙃
and to Michael – he will be in Spain as agreed 😀 this is not optional. If the job is not over, he takes vacation the 8 days!

Suddenly it was April, there have been some days with nice weather, which lured you outdoor - other days are mildly speaking not with particularly attractive climate terms 😥 for example April 8th,when I had to fly to Copenhagen (meeting in my Pension Fund) the wind was terribly. We were shaken well and truly on the short trip from Karup to Copenhagen 🙂

Also April 8th was the birthday of Janne & Christian - they had invited to dinner the following day. Janne was 45, which required a little extra 😉
in addition to her gift, I had made 2 "boards" with photos from her birth in 1966 to 2004 (copper wedding). I think she/the family thought it was funny 🙂 unfortunately I didn’t feel particularly good that day and could not eat much of the wonderful food that was served

 

My "family tree" project is progressing - I get a lot of new information through other people's charts. It is amusing to see if the various "hints" fits with the information I have found or can verify through various Danish search pages.

Tirsdag d. 22/3 2011

Den sidste uges tid har jeg fortsat min Family Search, så det er de fleste dagtimer gået med. Den ringe viden, jeg havde på forhånd gør, at det er et langsommeligt arbejde. Undervejs har jeg fundet 2 fora, hvor man kan ”efterlyse” sine aner. Det har givet en hel del oplysninger, da der åbenbart er mange (mere øvede personer), der bruger tid på at hjælpe, dels med oplysninger, de ligger inde med p.g.a. deres egen søgning, dels nye søgninger, som de så sender.

 

Noget af det første, jeg fandt i sådan et forum, var en kvinde, der søgte oplysninger om min oldefar på fars side. Jeg sendte den smule, jeg havde om hans børn - og hun havde til gengæld mange oplysninger, som jeg ikke havde og som jeg fik af hende. Som et kuriosum skal nævnes, at jeg havde en kortvarig e-mail kontakt til hendes svigersøn for nogle få år siden. Han er søn af min fars fætter, og kontakten opstod som følge en mail, jeg havde modtaget, som ikke var til mig – vores e-mail adresser lignede hinanden meget på det tidspunkt.

 

Jeg er også kommet lidt videre med min mors familie – alle bedstefars søskende er fundet (bedstemors havde jeg fra hendes egne notater), og jeg har fundet ud af, hvad der blev af hendes biologiske mor.

 

Nogle få år før min bedstefar døde (i 1978) fik vi ham til at skrive lidt om sit liv. Disse gamle papirer har bare ligget i en skuffe alle årene. I går fik jeg så endelig renskrevet det hele – det er spændende læsning 🙂

 

Der har dog også været tid til mere sociale aktiviteter 🙂 Sofie har været på week-end, vi har været inde og se Diana’s klassetrin (6. klasse) spille skole musical, og ikke mindst har vi været til koncert med Sissel Kyrkjebø sammen med Janne & Christian. Den netop overståede week-end var Kristine & Trine herude, da forældrene skulle i byen.

 

******************************

 

The last week or so, I have continued my Family Search, and used most daytime hours on that. The little knowledge I had in advance means that it is a slow work. Along the way I've found 2 forums where you can "advertise for" your ancestors. It has given a lot of information because there apparently are many (more experienced people), who take the time to help, partly with the information they already have due to their own search, partly new searches for information, which they then send.

One of the first thing I found in such a forum was a woman, who searched for information about my great grandfather on my father's side. I sent the little I had of his children – and in return she send me much information, that I did not have. As a curiosity it must be mentioned, that a few years ago I had a brief email contact with her son in law. He is the son of my father's cousin, and the contact arose from a mail I had received, that was not to me - our email addresses were very similar at the time.

I have also progressed a little with my mother's family - all  my grandfather's siblings are found (Grandmothers I had from her own notes) and I have found out, what became of her biological mother.

A few years before my grandfather died (in 1978) we encouraged him to write about his life. These old records have just been lying in a drawer all these years. Yesterday I finally got it all typed - it is fascinating reading 🙂
There has also been time for more social activities though 🙂
Sofie was here one weekend, we've been to see Diana's grade (6th grade) playing school musical, and not least, we have been to a concert with Sissel Kyrkjebø together with Janne & Christian. And last weekend Kristine & Trine was here, while their parents went to a grown up party.

Torsdag d. 10/3 2011

Som tiden dog løber 🙂

I uge 8 – en nat det blæste meget – væltede et af vores grantræer i baghaven. Heldigvis ikke en af ædelgranerne, men en lidt mindre Sitka gran. Da vejret ikke just har været til udendørs sysler, var det faktisk vores nabo, der havde opdaget det først… Heldigvis er der ikke sket skader, da det væltede ned mellem 2 buske. Nu mangler vi så bare lidt bedre vejr, så vi kan få det savet op 😲

 

I sidste uge fjernede vi døren mellem køkken og bryggers. Køkkenets indretning gør, at den var mere til irritation end til gavn – og den var alligevel aldrig lukket. Det krævede en hel del spartling efter hængslerne at få dørkarmen pæn igen, men det lykkedes 🙂 så med de nye hvide låger er ”hjørnet” blevet rigtig fint – også selv om hylderne stadig er orange 😀 ved samme lejlighed blev dørtrinet slebet fri for gammel fernis og lakeret igen. Dørkarm og dørtrin ved badeværelset fik også en tiltrængt omgang.

 

Mandag d. 7/3 kom de nye skabe til bryggerset (kun 14 dages leveringstid 🙂 ) Vi begyndte straks at gøre klar til at få dem på plads, men ak og ve – det viste sig, at det ene havde 2 store revner i bagklædningen. Firmaet udskifter ikke bagklædninger, hvilke jo ville have været det enkleste, så nu venter vi på, at de skal komme med et helt nyt skab 😥 bortset fra det ser det godt ud, og giver betydeligt mere plads til opbevaring 🙂

 

Week-end’erne har været optaget af besøg hos venner og familie.

 

Tirsdag d. 8/3 var vi i Herning for at se musical’en ”We Will Rock You” – det var en formidabel oplevelse. Jeg kan godt forstå den succes, den har haft i London.

 

I de seneste par dage har jeg brugt en hel del tid på mit ”stamtræ” – et projekt jeg startede for et par år siden, men kørte lidt fast i, da jeg manglede oplysninger om mine og Sørens forfædre. Nu skulle det altså være, så jeg kastede mig over søgningen på www.arkivalieronline.dk – dels på folketællingslister og dels i gamle kirkebøger. Det lykkedes faktisk at finde mange ”aner” på min fars side 🙂 Min far ønskede aldrig at tale om sin barndom/ungdom, så min viden var mildt sagt begrænset. I søgningen på min farfar fandt jeg en hjemmeside, der hedder www.fabech-holm.dk – den viste sig at indeholde oceaner af oplysninger om min fars familie på hans mors side. På den første side, jeg kom ind på, var det et foto af 2 gamle mennesker, som jeg straks genkendte – jeg har set på det samme foto hos min fars moster hele min barndom.  

 

På baggrund af oplysningerne på de sider, kunne jeg komme meget længere i folketællingslister og kirkebøger, for her fik jeg nogle af de oplysninger, man skal bruge for at søge - bl.a. hvor de boede på et givent tidspunkt og ikke mindst fødselsdage.

 

Nu er der jo gået sport i det – så nu må jeg i gang med min mors familie også. Det kan dog blive noget mere omfattende, da hun var adopteret, så der er 2 familier at lede efter 🙂 desuden mangler jeg også stadig at finde flere oplysninger om min farfars del af familien.

 

Også Søren blev grebet af projektet, så han er begyndt at søge på sin mors og fars familie 😀

 

*******************************

 

How time flies 🙂
In week 8 a night with a lot of wind - one of our pine trees in the backyard toppled. Luckily it wasnotoneofsilverfirs, butasmallerSitkaspruce. Asthe weatherhasnot exactlybeentooutdoorpursuits, itwasactuallyourneighbor,whohaddiscovereditfirst...Fortunatelyno harm was done, as ittumbleddownbetween2bushes. Nowwe need the weather to improve a little, sowecangetitsawnup.

Lastweekwe removedthe doorbetweenthe kitchenandlaundry room. Kitchendecormakesitmoreof an annoyancethan abeneficial- anditwasneverclosed anyway. Itrequiredalot offillerafterthe hingesto makethe door frameniceagain, but Søren managed 😉
so with the new white cabinet doorsthe"corner" looks justfine-even ifthe shelvesare stillorange 😀 at the same time the doorstep was sanded free of old varnish and re-varnished. Door frameanddoorsteptothe bathroomalso gota hardneededrepair.

 

Monday 7/3 the new cabinets for laundry room arrived (only 14 days delivery 🙂 )   We immediately began preparing to put them in place, , but alas - it appeared that one of them had 2 large cracks in the backing. The company does not replace backings, which of course would have been the simplest, so now we are waiting for them to bring us a completely new cabinet 😥 despite that, it does look well, and provides significantly more storage space 🙂

Week-ends has been preoccupied with visiting friends and family.

Tuesday 8/3 we were in Herning to see the musical "We Will Rock You" - it was an awesome experience. I can understand the success it has had in London.

 

In the past few days I've spent a lot of time on my "family tree" - a project I started a couple of years ago, but got a little stuck in, because I needed information about mine and Sørens ancestors. Now was the time to do something about it, so I started the search on www.arkivalieronline.dk - on the census lists and in the old church books. I actually managed to find many "ancestors" on my father's side 🙂 My father never wanted to talk about his childhood/youth, so my knowledge was more than limited. In search of my grandfather on my father’s side, I found a website called www.fabech-holm.dk - it turned out to contain oceans of information about my father's family on his mother's side. On the first page I saw, there was a photo of 2 old people, that I instantly recognized - I've seen the same photo at my father's aunt,  throughout my childhood.

 

Based on the information on these pages, I could get much further in the census lists and church records, for here I got some of the information I needed for the search - including where they lived at a given time and especially birthdays.

Now it has become a “sport” to find out more - so now I have to start with my mom's family too. It may be somewhat more extensive, as she was adopted, so there are 2 families to look for 🙂
also, I still need to find out more about my grandfather's part of the family.

Also, Søren got hooked by the project, so he is starting to look for his mother’s and father's families.

Mandag d. 21/2 2011

Vågnede i morges til en temperatur udendørs på -15.7° - det er dog utroligt, det kan blive ved? Vintergækkerne er lige kommet over jorden, bare de nu ikke bliver ødelagt. Hvis vejr prognoserne holder, skulle det dog blive lidt bedre i næste uge – i det mindste nogle dage!

 

I forgangne uge har vi haft gang i malerpenslerne igen, så nu er bryggerset også blevet fikset op 🙂  oven i købet med ny vægfarve. Da vi jo konstant mangler skabsplads, vil vi udskifte det lille, gamle skab med nogle nye, der rummer mere, men det varer nok en måneds tid, da de skal bestilles.

 

Lørdag var det tid til endnu en tur i Århus Musikhus. Vi skulle se/høre en koncert med ”Killer Queen” – et engelsk band, der spiller musik af Queen. De har eksisteret siden 1993, men det er første gang, de er i DK. Koncerten var en ”kopi” af Queen’s Wembley koncert i 1986 – samme påklædning og næsten alle sangene fra den tur. Det var et fantastisk show. Patric Meyers bliver aldrig Freddie Mercury – men han er en pokkers god ”kopi” 🤩

 

Et Queen-show på allerhøjeste niveau. Der er intet kor og ingen blæsere. Det er bare Queen, som de lød og så ud i deres velmagtsdage.

Autentisk instrumentering, sceneopbygning og lys, som var det i de hæsblæsende år, hvor Queen fejede over scenerne verden over. Vil man have en ægte
nær-Queen-oplevelse
, skal man se Killer Queen med Patric Myers fra London. Det er det tætteste man overhovedet kommer på en ægte Queen-live-performance . It's a kind of Magic!

Patric Myers fanger på magisk vis den originale Freddie Mercury i sang og udseende.

 

Link: www.killerqueenonline.com  

 

Som nogle måske har opdaget er ”foto album” blevet ændret – det er dog ikke min fortjeneste, men noget hjemmeside udbyderen har ændret. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal mene om det endnu. Principielt bryder jeg mig ikke om, når ”udbydere” ændrer på tingene 😥 Efter min mening burde de lave det som en option, man kan sige ja eller nej til!?

 

I ugen der gik, fik vi også billeder af Miriam, der var ude at prøve kjole til sin ”Primera Communion”. Miriam’s store dag er 26/6 2011.

 

Primera Communion er den katolske fest i anledning af første gang, at nogen modtager nadveren.

Det er som regel børn mellem otte og ni år, der fejrer deres første kommunion, men lovligt kan den modtages på alle alderstrin, så længe der er modtaget passende forberedelse til at forstå dette sakramente. Når nadveren er modtaget for første gang, opfordrer den katolske kirke sine medlemmer til at vende tilbage til at modtage den, så mange gange som muligt.

 

 

****************************

 

Woke up this morning for an outdoor temperature of -15.7° - it is incredible that it can continue? Snowdrops have just come above the ground, hope they will not be destroyed by this cold weather. If weather forecasts hold, it should nevertheless be slightly better  next week - at least a few days!

In the past week we've had time to paint again, so now the utility room has also been shined up 🙂 
even with new wall color. Since we constantly lack closet space, we will replace the small, old cabinet with new ones which offer more space, but it probably takes a month or so, since they must be ordered.

Saturday was time for another trip in Aarhus Concert Hall. We should see/hear a concert with "Killer Queen" - an English band that plays music by Queen. They have existed since 1993 but it is the first time they're in the DK. The concert was a "copy" of the Queen's Wembley concert in 1986 - the same dress and almost all songs from that tour. It was a fantastic show. Patric Meyers will never be Freddie Mercury - but he's a damn good "copy" 🤩

 

A queen-show at the very highest level. There is no chorus and no orchestra. It's just the Queen, as they sounded and looked in their prosperous days.

Authentic instrumentation, stage construction and lighting, as it were in the hectic years when Queen swept over the scene worldwide. If you want a real close-Queen-experience, you see Killer Queen with Patric Myers from London. It's the closest you ever get to a real Queen live performance. It's a kind of Magic!

Patric Myers captures the magic of the original Freddie Mercury singing and appearance.

 

Link: www.killerqueenonline.com  

As some may have discovered the "photo album" have changed - it's not my doing, but something the website provider has changed. I don’t quite know what to make of it yet. Basically I don’t like when "providers" changes things 😥 In my opinion they should make it as an option, to which you can say yes or no!?

In the week passed, we also got pictures of Miriam, who was out trying the dress for her "Primera Communion." Miriam's big day is 26/6 2011.

Primera Communion is the Catholic feast to mark the first time that anyone receiving the sacrament.

They are usually children between eight and nine, who celebrate their first communion, but legally it can be received at any age as long as adequate preparation is received to understand this sacrament. When Holy Communion is received for the first time, the Catholic church invites its members to return to receive it as many times as possible.

Mandag d. 14/2 2011

Hej alle
Glædelig Valentins dag - håber I får mange kort/gaver, hvilket synes at være et hovedformål med denne dag 😀

*****************

Hi everybody
Happy Valentine's Day - hope you all get many cards/gifts, which seems to be the main purpose of this day 😀

Lørdag d. 12/2 2011

I dag var "mor & datter" dag i Horn 🙂 Janne var alene hjemme - eller næsten alene - Christian er i Polen og de 2 mindste på vinterferie. Katja var hjemme, men skulle på arbejde.

Jeg var alene hjemme, fordi Søren er i Rumænien - dvs. han er på vej hjem. Jeg skal hente ham i Billund kl. 22 😎

Skønne timer, hvor man kunne snakke frit om alt mellem himmel og jord - uden at blive afbrudt 🙃

Når man har voksne børn, er det ikke så tit, man har den mulighed, så dagene må nydes, når de er der 😀


*****************************************

Today was the "mother & daughter" day in the Horn 🙂 Janne was home alone - or almost alone - Christian is in Poland and the 2 smallest girls are on winter holiday. Katja was home, but had to go to work.

I was home alone, because Soren is in Romania - actually he is on his way home. I am going to pick him up in Billund at 10 pm. 😎

Wonderful hours, where you could talk freely about everything under the sun - without being interrupted 🙃

When you have adult children, it's not often you have this opportunity, so these days may be enjoyed, when they are there 😀

Tirsdag d. 8/2 2011

I aftes og i nat blæste der en vældig vind her omkring – ja, man kunne jo næsten kalde det en storm!

 

Resultatet her til morgen var:

·          En væltet skraldespand

·          Et komplet smadret drivhus med deraf følgende glas overalt 😠

·          Havelamper, der befandt sig alle andre steder, end der hvor de skulle være 😥

 

Så én af dagens opgaver blev at rydde op efter det

 

****************************************

 

Last night a mighty wind blew around here - well, one may almost call it a storm!

The result this morning was:

·          An overturned garbage can

·          A complete smashed greenhouse and broken glass everywhere 😠

·          Garden lamps that were anywhere else than where they were supposed to be 😥

 

So one of today's tasks was to clean up after that

Mandag d. 7/2 2011

Den første uge i februar blev mest brugt til forberedelse af Sørens arbejds tur til Rumænien. Han skulle bl.a. sætte sig ind i en mega-manual, ha’ styr på flybilletter, hotel, hvilket værktøj, han skulle medbringe – nyt måtte også skaffes

 

Vi var også på jagt efter en ny kniv magnet til væggen – den vi havde, var lige lille nok til det antal knive, jeg gerne ville have der. Jeg fik én, der er 15 cm længere, så nu er der plads 🙂  Vi fandt også ud af, at årets juleplatte fra Bing & Grøndahl var med Grønlands motiv (jeg har alle tidligere udgivelser med Grønlands motiver). Da den oven i købet var sat ned til ½ pris, måtte den jo også med hjem til samlingen 😀

 

Torsdag aften skulle vi så i Århus Musikhus til Gasolin Teater Koncert. Det var en flot forestilling med en ny og anderledes udgave af Kim Larsen/Gasolins musik. Der er knald på, når salen er fyldt, som den var forleden og mere end 1500 mennesker klapper i takt til musikken.

 

Jeg måtte konstatere, at mit ”kjole projekt” måtte holde pause, mens jeg venter på mere garn 😥 som skrevet på opskriftssiden, passer den angivne garn mængde ikke 😠 Heldigvis havde jeg garn til en sommerbluse, som jeg så kunne tage fat på 🙃

 

Vi nåede helt frem til lørdag før der endelig blev taget fat på dørkarmene, men nu er arbejdet færdigt – skønt 🤩

 

Her til morgen – eller rettere i nat – kørte jeg så Søren til Billund, så han kunne komme på arbejde 🙂 Vi måtte hjemmefra kl. 3:30, da hans fly afgang var kl. 6. Det endte med, at vi slet ikke gik i seng! Vi snakkede om at gå i seng 22:30, men da ingen af os var rigtig trætte, opgav vi det – og at gå i seng senere var der ingen idé i, når vi skulle op igen senest kl. 2:45.

 

Min plan var selvfølgelig, at jeg så skulle sove, når jeg kom tilbage. Efter en tår kaffe og en franskbrød, gik jeg i seng lidt over 7, men efter knap 2 timers urolig søvn opgav jeg og stod op igen, så må vi jo se, hvordan det går 🤔

 

****************************************

 

The first week in February was mostly used for preparation of Søren's work trip to Romania. Among other things he had to study a mega-manual, get track of flights, hotels, and which the tools to bring – he also had to buy a new piece 

We were out looking for a new knife magnet to the wall - the one we had was too small for the number of knives, I wanted there. I got one that is 15 cm longer, so now there is space enough 🙂
We also found out that this year’s Christmas plate from Bing & Grøndahl was with Greenland motif (I have all previous releases of Greenland's motives). Since it furthermore was lowered to half price, I had to buy it for my collection 😀

Thursday evening we went to Aarhus Concert Hall for the “Gasolin Theatre Concert”. It was an impressive performance with a new and different version of Kim Larsen/Gasolin music. There’s “bang on” when the concert hall is full as it was that day and more than 1500 people is applauding.

I came to realize that my "dress project” had to be put on hold, while I wait for more yarn 😥
as written on the recipe page, the specified yarn quantity is not enough 😠 Luckily I had yarn for a summer blouse, which I could begin 🙃

I t was Saturday before we got started with the door frames in the kitchen , but now the job is done - nice 🤩

This morning - or rather in the middle of the night - I drove Søren to Billund, so he could get to work in Romania 🙂
We had to leave home at 3:30, as his plane was leaving at 6. It ended up that we never went to bed! We talked about going to bed 22:30, but since neither of us were tired, we gave it up – and there was no point in going to bed later, since we had to get up again 2:45 – at the latest!

My plan - of course - was to go to bed, when I returned to the house. After a sip of coffee and a piece of bread, I went to bed a little after 7, but after almost 2 hours of restless sleep, I gave up, so now we'll see how it goes 🤔


Mandag d. 31/1 2011

Ugen der gik

 

Efter de lange ”maledage” i starten af ugen, holdt vi et par male fri dage i slutningen af ugen, og beskæftigede os med andre ting 🙂

 

Lørdag eftermiddag var vi i Århus Musikhus for at se ”Stormen” – det er en Shakespeare fortælling, der var omsat til teatercirkus. Det blev opført af danske og kinesiske skuespillere og det hele foregik på engelsk (med danske tekster på overhead). Vi syntes det var godt lavet, og sjovt at se på – selv om Politikkens teaterredaktør gav stykket en sønderlemmende kritik! Hun kaldte stykket ”et fejlslagent projekt”…

 

UNIK DANSK – KINESISK TEATEREVENT

Meridiano Teatret
Shanghai Dramatic Arts Centre
Shanghai Acrobat Troupe
Batida’s Teaterorkester

Verdenspremiere i SHANGHAI 15. oktober – under EXPO 2010

6 danske skuespillere med Tommy Kenter og Lars Knutzon i ledende roller
5 stjerneskuespillere fra national scenen i Shanghai
4 verdensberømte Shanghai akrobater
+ Batida’s prisbelønnede komiske orkester
= UNIK SHAKESPEARE

Det er en historisk begivenhed når danske og kinesiske skuespillere indtager scenen sammen med det verdensberømte Shanghai Acrobat Troupe i en unik version af Shakespeares næstsidste og mest fantasifulde stykke.

Den internationalt prisvindende instruktør og scenograf Giacomo Ravicchio instruerer dette magiske drama om hævn, kærlighed og tilgivelse. I samarbejde med den ansete lysdesigner Michael Breiner skaber han et spektakulært forvandlingsrum, hvor stormen kan rase og hvor skibet, med dets groteske klovne hær, bliver kastet på grund på en mystisk ø besat af mærkværdige, flyvende og slangelignende skabninger og af magiske, onde luft ånder.

En krig bryder ud imens to unge elskende danser deres akrobatiske kærlighedsdans højt hævet over sandstranden og vraget af det kuldsejlede skib ; således forpurres de frygteligste hævnplaner af den reneste tilgivelse.
Ren kærlighed! Ren teatermagi!

Forestillingen opføres på engelsk.

http://www.meridiano.dk/stormen/index.htm

 

Det blev også ugen, hvor jeg måtte konstatere, at når man kun kan gøre sig fortjent til Folkepensionens grundbeløb, er der s’gu ikke meget at gøre godt med 😥 Nå, det er jo godt, at man så har en anden pension, der kan give lidt ekstra, så den måtte jo så sættes i gang 😀

 

I denne uge skal vi have malet dørkarme – det eneste, der mangler i køkkenet. Torsdag har vi igen billetter til Musikhuset, denne gang til Gasolin Teaterkoncert med Kim Larsen musik.

 

Sammen med Kåre Bjerkø skabte Nikolaj Cederholm i 1994 verdens første teaterkoncert, som spillede med stor succes først på Dr. Dante og siden på Østre Gasværk. Nu kan man igen opleve de mange herlige Gasolin-numre - denne gang i en koncertversion.

Kulisserne er pillet væk, men musikken er den samme - numre som Kvinde min, Rabalderstræde, This is my Life og mange andre kendte og elskede Gasolin-sange kan opleves i denne koncertversion med blandt andre Louise Mieritz, Lotte Andersen, Jimmy Jørgensen, Troels Lyby og Mark Linn. Live orkestret ledes af Peter Hellemann.

Det glæder vi os meget til 😉

 

*************************************************************

 

The past week

After the long "painting days" at the beginning of the week, we held a couple paint free days at the end of the week, and worked with other things 🙂


Saturday afternoon we went to Aarhus Concert Hall to see “The Tempest"- this is a Shakespeare story, which was translated into theatrical circus. It was performed by Danish and Chinese actors and everything was in English (with Danish lyrics on overhead). We thought it was well made and fun to watch - although the theater editor on a Danish newspaper gave the piece a scathing critique! She called the piece “an unsuccessful project”…

 

UNIQUE DANISH - CHINESE THEATRE EVENT

Meridiano Theatre
Shanghai Dramatic Arts Centre
Shanghai Acrobat Troupe
Batida Theatre Orchestra

World premiere:
Shanghai October 15 - during EXPO 2010
SHANGHAIOctober 15 - 31 at Shanghai Dramatic Arts Centre

Danish Tour in January and February 2011:
6 Danish actors with renowned Tommy Kenter and Lars Knutzon in leading parts
5 star actors from the National stage in Shanghai
4 world famous Shanghai acrobats
+ Batida’s award winning comic orchestra
= UNIQUE SHAKESPEARE

It is a historic event when Danish and Chinese actors, along with the world famous Shanghai Acrobat Troupe take the stage in a unique version of Shakespeare’s most inspired and last but one play.

Worldwide award winning director and set designer Giacomo Ravicchio directs this magical drama about revenge, love and forgiveness.
In collaboration with the highly esteemed Danish lighting designer Michael Breiner, he creates a spectacular and metamorphic set design, where the tempest rages itself out and the ship, with a grotesque army of clowns, is thrown ashore onto a mystical island occupied by weird, flying and snakelike creatures as well as magical, evil airy spirits.

A war breaks out as two young people meet high above in the air to perform an acrobatic love dance between the forlorn shreds of the ship’s sails; thus pure forgiveness completely thwarts a terrible plan for revenge.

Pure love! Pure magic!

The show is performed in English (Available for international touring)

 

http://www.meridiano.dk/english/stormen/index.htm

 

It was also the week, when I came to realize, that when you can only earn the basic state pension, there's damned little to do well with 😥 Well, it's good then, that I also have a second pension, which can give a little extra 😀

This week we have to paint the door frames - the only thing missing in the kitchen. Thursday we have tickets to the Concert Hall again, this time to “Gasolin Theatre Concert” with Kim Larsen music. (“Gasolin” is a Danish music band from the 70th ). We are looking forward to that 😉

 

 

 

 

Onsdag d. 26/1 2011

Vi havde besluttet at uge 3 og 4 skulle dedikeres til maling af køkken vægge og loft, så onsdag i uge 3 var vi ude og købe de nødvendige materialer til projektet 😉 Torsdag, fredag, lørdag blev imidlertid kun til ½-dage p.g.a. af andre aftaler, men fra søndag til i dag (onsdag) har det været 10 timers dage…

 

Nu er vi så færdige på nær et par dørkarme, og det er bare blevet rigtig flot 🙂 der er også kommet en ny stålplade bag komfuret – da vi fik fjernet tapen på forsiden viste den sig godt nok at være MEGET blank, men hvis vi ikke kan vænne os til det, må vi jo se om den kan ”dæmpes” lidt?!

 

Der ligger lidt fotos fra projektet i ”fotomappen” 🤩

 

 

We had decided that week 3 and 4 were dedicated to painting the kitchen walls and ceiling, therefore Wednesday in week 3 we went out to buy the necessary materials for the project 😉 Thursday, Friday, Saturday was for only half-days due to other agreements, but from Sunday until today (Wednesday), it has been 10 hour days ...

Now the project is finished except a few door frames, and it's just really nice now 🙂
there has also come a new steel plate behind the stove - when we removed the tape on the front it proved to be VERY bright, but if we cannot get used to it, we'll see whether it can be "mitigated" a little?!

There are some photos from the project in "photo folder" 🤩

Søndag d. 16/1 2011

Opdatering på lørdag (se foto i januar mappe) 

Ved middagstid i går viste det sig at vandet var blevet ved med at sive ind gennem soklen i løbet af natten  så der var temmelig meget vand i kælderen igen! Nu var der også vand i rummet ud mod haven – det var svært at se, om det var kommet ind under døren, eller det var løbet ”baglæns” fra afløbet?! Nå, vand støvsugeren måtte jo i gang igen 🙂

 

Først på eftermiddagen fjernede vi vores improviserede ”dæmning”, da vandet så ud til at blive ude på vejen – og vi skulle ha’ gæster, som jo gerne skulle kunne parkere nogenlunde problemfrit 🙂

 

Det skulle senere vise sig at være en fejl, for da det begyndte at regne igen, varede det ikke længe før vandet løb ned over gårdpladsen og langs med huset igen 😥 og ”dæmningen” måtte i hast genetableres – dog i en lidt mindre udgave 😲

 

Der begyndte straks at sive vand ind i kælderen igen, men heldigvis stoppede det, da ”dæmningen” blev genetableret…

 

Her til morgen (søndag) er der stadig små vand pytter i kælderen, men det ser ikke ud til, der kommer mere ind 🤔

Udenfor er der ikke mere vand i ”vores” side af vejen – og næsten al isen er smeltet. Så selv om der er lovet mere regn, bliver det – forhåbentlig - ikke så slemt


****************************
 

Update on Saturday (see photos in January folder)

By noon yesterday, it appeared that water had continued to seep through the base during the night  so again there was pretty much water in the basement! Now there was also water in the room facing the garden - it was difficult to see if it had come in under the door, or it had run "backwards" from the drain?! Well, water vacuum cleaner had to get to work again 🙂

By early afternoon we removed our improvised "dam", as the water seemed to stay out on the road - and our guests should be able to park easily 🙂

It later turned out to be a mistake, because when it started raining again, it didn’t take long until the water was running down the courtyard and alongside the house again 😥
and the "dam" had to be restored hastily - in a slightly smaller version, though 😲

Immediately water began to seep into the basement again, but luckily it stopped when the "dam" was restored

 

This morning (Sunday) there are still small water puddles in the basement, but apparently it stopped seeping 🤔

Outside there is no more water in "our" side of the road - and almost all the ice has melted. So although more rain is promised, it will – hopefully – not be too bad

 

lørdag d. 15/1 2011

I går aftes havde vi en noget træls oplevelse. Ved en tilfældighed opdagede vi, at der var kommet vand ind i kælderen. Det skyldtes, at der pludselig stod 2-3 cm regn/smeltevand på gårdspladsen – der hvor den ligger højest - og da kloakken ikke kunne aftage de mængder af vand, var det begyndt at sive ned langs muren – og den gamle sokkel er åbenbart ikke ”vandtæt”. Det meste vand kom ude fra vejen, vores egen kloak midt på gårdspladsen gjorde sit bedste, men det viste sig, at den ”kommunale” kloak på hjørnet af vores grund var stoppet af is og grus.

 

Først blev den ”kommunale” kloak gravet fri – det hjalp da lidt – så blev dækslet taget af vores egen kloak, så der kunne komme mere vand igennem, og sluttelig blev der lavet en ”dæmning” af et gammelt gulvtæppe, en sæk sand og 4 bil hjul 🙂 Det sidste for at få vandet til at løbe i den rigtige retning på vores frosne, vinterbulede gårdsplads.

 

Da afløbsproblemerne udenfor var blevet klaret, måtte det indsivende vand i kælderen jo også have lidt opmærksomhed, så der kom gang i vandstøvsuger (sådan én har vi heldigvis) og en bunke gamle håndklæder.

 

Heldigvis var både Casper & Allan med familier i huset i anledning af min fødselsdag, så vi havde god hjælp til arbejdet 😀 Men alligevel tog det vel et par timer at få styr på det hele, og de fleste af os fik meget våde fødder!

 

Her til morgen er vandmængden aftaget noget – der løber stadig vand ude på vejen, men det bliver derude! På gårdspladsen er der kun vand fra den sidste rest sne/is.

 

Længere ned ad Hornvej står der også søer af vand, og jeg har set én af naboerne være ude for at grave endnu en kloak fri 😎

 

********************************

 
Last night we had a somewhat annoying experience. By chance we discovered that there was water in the basement. This was because there suddenly stood 2-3 cm rain/melt water in the courtyard - where it is highest - and since the sewer could not absorb the quantities of water, it was beginning to seep down along the wall - and the old base is apparently not "watertight". Most water came from the road, our own sewage in the middle of the courtyard did its best, but it turned out that the "municipal" sewage on the corner was covered with ice and gravel.

First the "municipal" sewage was dug free - that helped a little - then the cover was taken off our own sewage, so more could water could pass through, and finally a "dam" was built of an old quilt, a bag of sand and 4 car wheels 🙂
The last to get water to run in the right direction in our frozen, Winter dented courtyard.

After the drainage problems outside was taken care of, the leaking water in the basement needed some attention, we sucked most of the water with a water vacuum cleaner (fortunately we have one) and a pile of old towels.

Luckily, both Casper & Allan with families was in the house because it was my birthday, so we had good help to work 😀
But still it took a couple hours getting to grips with it all, and most of us got very wet feet!

This morning the amount of water subsided somewhat – there still runs water out on the road, but it stays out there! In the yard there is only water from the last remaining snow/ice.

Farther down our street there are also pools of water and I've seen one of the neighbors being out to dig the next sewage free 😎


Onsdag d. 12/1 2011
I går var det Sofie's fødselsdag - 8 år blev hun! Uha som tiden går 🤩 Der var inviteret mange gæster i dagens anledning til boller i karry og med fine lagkager til dessert.

I dag fik jeg så - endelig - taget min udendørs lyskæde ind 😎 men det bliver lidt trist at kigge ud, når nu solen om lidt er gået ned og mørket falder på...

Resten af i dag og i morgen står på forberedelse til gæster fredag/lørdag - de sidste indkøb blev foretaget i formiddag. Det er jo altid rart at få så meget som muligt lavet på forhånd 😀

Fredag d. 7/1 2011

I dag skulle jeg egentlig ha’ haft fjernet min udendørs lyskæde – nu er det jo blevet Hellig 3 Konger - men da jeg kom hjem fra en indkøbstur, kom der heldigvis en nabo på besøg 😉 så det er udsat til i morgen…

Jeg elsker mit lys udenfor i denne mørke årstid 😀

🤩hilsen Lene

Today I really should have removed my outdoor light chain - now we have passed the day of Holy 3 Kings - but when I came home from a shopping trip, fortunately a neighbor came visiting 😉 so it's postponed until tomorrow...

I love my light outside in this dark season 😀

🤩 hilsen Lene

 

Torsdag d. 6/1 2011 - En trist dag
I morges blev jeg vækket af telefonen med en besked om, at én af mine gode venner - Åse - var død. Det var en barsk opvågning  og dagen blev da også derefter.

Hun var min nabo i nogle år, og vi sås ofte. For godt 4 år siden valgte hun at flytte til Vamdrup, og vi sås ikke så ofte mere, men vi skrev breve, snakkede i telefon og skrev SMS'er. Jeg besøgte hende også flere gange i hendes nye hjem.

På det seneste havde hun dog afvist at få besøg, hvilket jeg har været meget ked af. Hun havde det ikke så godt fysisk - og ikke mindst psykisk - og syntes ikke hun "orkede" gæster.

Lige nu forbander jeg mig selv, fordi jeg ikke bare startede bilen og kørte derned... Jeg tror, hun trods alt ville være blevet glad.

Nu er hun ikke mere, og jeg har det ikke så godt med, at jeg ikke har set hende i over et halvt år!

Æret være hendes minde

Mandag d. 6/1 2011 A sad day

This morning I was awakened by the phone with a message that one of my good friends - Åse - was dead. It was a harsh wake-up and the day was indeed beyond.

She was my neighbor for some years, and we were visiting each other frequently. For about 4 years ago, she chose to move to Vamdrup (120 km from me) and we didn’t see each other as often anymore, but we wrote letters, talked on the phone and wrote text messages. I also visited her several times in her new home.

Recently she had refused to receive visitors, which made me very sad. She was not feeling well physically - not to mention psychologically - and did not think she could "manage" to have  guests.

Right now I curse myself, because I didn’t just started the car and drove down there ... I think she, after all, would have been happy.

Now she is no more and I'm not feeling well, I have not seen her for over half a year!

We honor her memory

Tirsdag d. 4/1 2011
Hej igen
I går blev juletræet "plyndret" og det meste julepynt pakket ned. Jeg lod dog lysene i vinduerne vente - det er meget hyggeligt med de lys, og jeg ved, hvor trist det hele ser ud, når de er væk 😥

I dag skulle der så lidt gang i støvekluden, og stearin sporene på vinduerne skulle fjernes 🙂 Nåede dog kun ca. halvdelen på de 4-5 timer, jeg var igang. Nå, resten må klares i morgen - og så har jeg ikke fjernet vindueslysene i de rum, jeg ikke har været i idag, så lidt af julehyggen får en dag ekstra 🤭

Og så har jeg forresten heller ikke fjernet lys kæden udenfor 😉 der er stadig et par dage til Hellig 3 Konger... 

😘 Lene
For my english speaking friends

Hello again
Yesterday the Christmas tree was "looted", and most Christmas decorations packed away. I did, however, let the lights in the windows wait - it's very nice with the light, and I know how sad it all looks when they are away 😥

Today it was time for a little dusting and removal of stearic tracks on the windows 🙂 Reached only approx. half of the house though in the 4-5 hours I was going on. Well, the rest must be done tomorrow - and I have not removed the window lights in the rooms, I was not cleaning today, so a bit of Christmas spirit will last one day extra 🤭

And also I have not removed the light chain outside - there are still a few days to the Holy 3 Kings ...

😘 Lene

Søndag d. 2/1 2011
Hej alle
Så er jul og nytår godt overstået med juletræ, gaver og glade gæster, og man skal så småt se at komme tilbage til hverdagen igen 🙃

I dag havde jeg egentlig besluttet at tage pynten af juletræet, men så fik jeg startet på at lave en hjemmeside - noget jeg har overvejet siden MSN lukkede deres Blog.

Og det var jo egentlig ret sjovt 😎 det tager selvfølgelig også lidt tid, men hvad juletræet render jo ingen steder 😀

Søren 08.05.2013 12:08

Jamen så er haven jo klar til en dejlig sommer. Glæder mig til disse omgivelser i sommerperioden i år

Søren 29.03.2013 12:40

Skønt at være sammen i en hel måned - og omgivelserne var jo dejlige.
Når jeg kigger ud på sneen synes jeg vi skal tage af sted igen-
Knuusss

Søren 07.12.2012 18:51

Jamen nu tør jeg så godt komme hjem. Du har jo taget det store slæb - igen igen - med juleforberedelserne

Søren 19.11.2012 07:37

Mhhh - dejligt at se lidt billeder fra vore dejlige uger i Dubai. Det var en god periode for sjælen.

Knuusss

Søren 09.07.2012 12:21

Kære Lene.
Hmmm - der har været et slemt afbræk i vores ferie-rejseaktivitet i år, men dejligt, at du tager en tur til det spanske.
God Muldvarpejagt - Knus

Janne 09.07.2012 10:51

Er det nye eller gamle nyheder? Du har dateret det 9/5!
Knuz

Lene 09.07.2012 11:02

sorry - error now fixed...

Søren 31.05.2012 22:57

Dear Lene.

For 2 weeks in Dubai I have had the same feeling - nothing was necessary to do - things have a purpose if you share with your loved ones only.....

Søren 15.05.2012 10:48

Sikke meget, jeg går glip af. Det lyder som om du har haft en god måned

Knus - Søren

Søren 16.12.2011 11:40

Uha ja - som vi dog har haft travlt. Men nu er vi også helt klar til de skønne juledage med gæster, dejlig mad og rart samvær - og gaverne selvfølgelig

| Svar

Nyeste kommentarer

01.04 | 17:59

kære Lene. Tak for link til denne side, det vil jeg glæde mig til at følge. knus fra Ingrid

21.01 | 12:19

Hvorfor lægger du dette ud på MIN hjemmeside???

21.01 | 10:57

Hvad er HUSMANDSINTARSiA?? kig ind på min hjemmeside: http://www.gunnars-workshop.dk God fornøjelse Gunnar

16.12 | 12:22

Tillykke med det nye domæne :)